Medarbejdere, som bliver syge under ferie, har nu ret til erstatningsferie, og medarbejdere omfattet af forskerskatteordningen kan indgå aftale om samtidighedsferie.

I vores nyhedsbrev af 2. marts 2012 beskrev vi det lovforslag, som var fremsat vedrørende en række ændringsbestemmelser til ferieloven. Forslaget er nu vedtaget, og hovedparten af ændringerne, herunder de to nævnte, trådte i kraft den 1. maj 2012.

Den ene væsentlige ændring er, at en medarbejder, som bliver syg under afholdelse af ferie, fremover har ret til erstatningsferie, når denne har været syg i mere end fem dage. Det er ikke et krav, at sygedagene skal være sammenhængende, og sygedagene kan derfor akkumuleres gennem flere sygeperioder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderen med en lægeattest skal kunne dokumentere, at denne har været syg på de angivne dage, og at det er medarbejderen, der skal betale for denne dokumentation. Ifølge ferieloven skal medarbejderen kunne dokumentere sygdommen, når denne anmoder om erstatningsferie efter fem sygedage. Det er desuden et krav, at medarbejderen ved hver sygeperiode har sygemeldt sig over for arbejdsgiveren på første sygedag. Det er arbejdsgivers valg, om man vil fastholde kravet om, at medarbejderen skal fremkomme med en selvbetalt lægeerklæring for hver sygeperiode, eller om man vil anse det for tilstrækkeligt, at medarbejderen har sygemeldt sig.

Hvis medarbejderen har optjent ret til mindre end fem ugers betalt ferie, foretages der en forholdsmæssig beregning af de dage, som lønmodtageren ikke får erstatning for i forhold til de optjente. En medarbejder, som har optjent ret til eksempelvis tre ugers betalt ferie, skal have haft tre sygedage, før denne har ret til erstatningsferie.

Når medarbejderen raskmeldes efter en sygeperiode i forbindelse med ferieafholdelse, har medarbejderen pligt til at møde på arbejde, med mindre der indgås aftale om andet.

Vi anbefaler, at man som arbejdsgiver indsætter et orienterende afsnit i virksomhedens personalehåndbog eller lignende, hvor medarbejderne orienteres om deres pligt til at sygemelde sig til virksomheden, hvis de bliver syge under ferie, ligesom medarbejderne bør orienteres om deres forpligtelse til for egen regning at indhente en lægeerklæring.

Den anden væsentlige ændring er, at medarbejdere omfattet af forskerskatteordningen (kildeskattelovens § 48 E og 48F) nu efter aftale har ret til at afholde samtidighedsferie, således at ferien kan afholdes løbende, samtidig med at den optjenes. Lovændringen vil således gøre feriereglerne mere fleksible for medarbejdere, som kun forventes at opholde sig i Danmark i en kort årrække. Arbejdsgiver kan med rimeligt varsel anmode medarbejdere, som har indgået aftale om afholdelse af samtidighedsferie, om at afholde opsparet ferie.

For en beskrivelse af de øvrige ændringer i ferieloven henvises der til ovennævnte nyhedsbrev af 2. marts 2012.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner