En direktørs beslutning om udbetaling af ekstraordinære bonusser og lønforhøjelser var hverken erstatningspådragende eller en misligholdelse af ansættelseskontrakten. Det har Højesteret fastslået i en konkret afgørelse.

Højesteret blev bedt om at tage stilling til, hvorvidt en administrerende direktør var gået uden for sit råderum ved beslutningen om tildeling af bonus og lønforhøjelser.

Sagen omhandlede en administrerende direktør for en biotek-virksomhed, der uden om bestyrelsen havde truffet beslutning om at udbetale ekstraordinær bonus samt lønforhøjelser til nogle medarbejdere på trods af selskabets økonomisk dårlige situation. Direktøren var herefter blevet opsagt med en begrundelse om, at han havde handlet uden for rammerne i forhold til ansættelseskontrakten.

I forbindelse med opsigelsen krævede selskabet, at den administrerende direktør skulle betale en erstatning til selskabet svarende til det bonusbeløb, som han havde givet medarbejderne. Den opsagte direktør ville ikke anerkende dette erstatningskrav men krævede derimod en fratrædelsesgodtgørelse, som han havde ret til i henhold til kontrakten, såfremt han blev opsagt af selskabet "uden at dette skyldes misligholdelse".

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt, at det ud fra ordlyden af direktørkontrakten måtte udledes, at direktøren ikke havde krav på fratrædelsesgodtgørelse, hvis opsigelsen skyldtes, at han havde misligholdt sine forpligtelser som direktør for selskabet. Det vil sige, at kravet på fratrædelsesgodtgørelse ikke kun bortfaldt i det tilfælde, at direktøren væsentlig misligholdt ansættelseskontrakten.

Herefter fandt Højesteret, at det hørte under den administrerende direktørs kompetence at ansætte nye medarbejdere, aftale deres løn- og ansættelsesvilkår samt at gennemføre årlige forhandlinger med medarbejderne. Disse forhold var ikke noget, som bestyrelsen normalt beskæftigede sig med. Det blev derudover lagt til grund, at den administrerende direktør siden starten havde givet medarbejderne bonus på et skønsmæssigt grundlag.

Højesteret mente ikke, at bestyrelsen havde tilkendegivet over for den administrerende direktør, at han ikke måtte tildele medarbejderne bonus, hvorfor den administrerende direktør ikke var afskåret fra at tildele ansatte bonus, som han havde gjort tidligere.

Der var derfor ikke grundlag for at fastslå, at den administrerende direktør havde misligholdt sine forpligtigelser. Der var ikke tale om dispositioner af udsædvanlig art eller af en sådan betydning, at de krævede bestyrelsens godkendelse. Den administrerende direktør ifaldt derfor ikke et erstatningskrav over for selskabet, men havde derimod krav på fratrædelsesgodtgørelse.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner