Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i en række principelle prøvesager vedrørende prisloft 2012. Konkurrenceankenævnet har ved kendelserne tilsidesat Forsyningssekretariatets individuelle effektiviseringskrav til vandselskaberne. Horten har bistået DANVA med at føre prøvesagerne på vegne af vandselskaberne.

Vandsektorloven forudsætter fastsættelse af et individuelt effektiviseringskrav for de mest ineffektive vandselskaber. Det individuelle effektiviseringskrav fastsættes ud fra en af Forsyningssekretariatet udarbejdet benchmarkingmodel, hvor det enkelte vandselskab måles og sammenlignes med de øvrige vandselskaber i Danmark.

Konkurrenceankenævnet har dags dato tilsidesat Forsyningssekretariatets benchmarking-model, idet ankenævnet finder, at den opstillede model og den efterfølgende individuelle behandling ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for, at selskabernes reelle driftsomkostninger ikke nødvendigvis har sammenhæng med de driftsomkostninger, som er beregnet til brug for prisloftet. Herudover finder Konkurrenceankenævnet, at Forsyningssekretariatet ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for de usikkerheder, som følger af vandselskabernes egen fordeling af omkostningerne på costdrivere, samt at det er usandsynligt, at Forsyningssekretariatet i tilstrækkelig grad har sikret, at det overladte skøn er blevet foretaget individuelt i hver enkelt sag.

Endeligt finder Konkurrenceankenævnet det i strid med vandsektorloven og lovens forarbejder, at Forsyningssekretariatet har fastsat individuelle effektiviseringskrav for langt størstedelen af både vandforsyningsselskaberne og spildevandsselskaberne. Det fremgår af forarbejderne, at individuelle effektiviseringskrav alene er tænkt anvendt i det tilfælde, hvor bechmarkingmodellen påviser særligt store effektiviseringsbehov.

Konkurrenceankenævnet har på denne baggrund hjemvist prisloftssagerne til fornyet behandling ved Forsyningssekretariatet med henblik på at sikre tilstrækkelig individualitet i afgørelserne, samt sikre at alene selskaber med særligt store effektiviseringsbehov mødes af et effektiviseringskrav.

Læs mere om kendelserne (pdf)

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat

René Frisdahl Jensen

Partner