Forsyningssekretariatet har i dag meddelt, at sekretariatet vil ændre opfattelse og alene beregne vejbidraget ud fra vejafvandingens skønnede andel af anlægsomkostningerne til kloaknettet.

Forsyningssekretariatet har tidligere sendt høringer over afgørelser om modregning til kommunerne. I disse udkast lagde Forsyningssekretariatet til grund, at vejbidraget skulle beregnes som et såkaldt ”kostægte vejbidrag”, hvori der indgår både de drifts- og anlægsomkostninger, som er forbundet med vejafvandingen.

Udkastene har givet anledning til en lang række indsigelser fra kommunerne, herunder vedrørende beregningsgrundlaget. I forlængelse heraf har Forsyningssekretariatet nu oplyst, at der er tvivl om det retlige grundlag for at medtage driftsomkostninger i beregningen af vejbidrag. Forsyningssekretariatet vil derfor i stedet anvende en beregningsmetode, der alene omfatter anlægsomkostninger til kloaknettet, indtil der eventuelt foreligger er nyt hjemmelsgrundlag eller en domstolsafgørelse, der fastsætter mere entydige regler på området.

Kommunerne kan nu forvente at modtage reviderede udkast til afgørelser om eventuel modregning efter stoploven.

Det er Hortens vurdering, at Forsyningssekretariats nye vurdering er bedre i overensstemmelse med betalingsloven, Miljøstyrelsens vejledning og Naturstyrelsens tidligere udtalelser om beregning af vejafvandingsbidrag. Derimod er der efter Hortens opfattelse stadig grundlag for tvivl om, hvorvidt der er det fornødne juridiske grundlag for at foretage modregning i kommunernes bloktilskud som følge af fastsættelsen af vejbidrag.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat