Miljøministeren har for nylig fremsat et lovforslag til implementering af direktivet om industrielle emissioner. Der indføres med lovforslaget en pligt for industrivirksomheder til at foretage jordprøver og analyser, inden der udstedes miljøgodkendelse, og igen når virksomheden lukkes.

Industrivirksomheder kan i øvrigt fremover forvente at blive mødt med skrappe krav om løbende prøvetagning af industrigrundes forureningstilstand. Lovforslaget vil, uanset eventuelle ændringer frem til vedtagelsen, medføre væsentlige ændringer af miljøreguleringen, og såvel kommuner som virksomheder kan med fordel allerede nu sætte sig ind i de kommende ændringer, og hvad disse får af konsekvenser.

Miljøministeren har den 22. februar fremsat lovforslag nr. L 88, som vil medføre ændringer af en række love. Det fremsatte lovforslag bygger på direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (IED). Lovforslaget vil umiddelbart berøre ca. 800 industrivirksomheder og 1200 husdyrbrug i Danmark, men vil også få betydning for hele den fremtidige indretning af miljøgodkendelsessystemet, som det kendes i dag.

Lovforslaget vil blandt andet indføre:

  • krav om udtagning af jordprøver og analyser som grundlag for en ansøgning om miljøgodkendelse (kaldet "basistilstandsrapport")
  • krav om løbende overvågning af forureningstilstanden på industrigrunde ved egentlig prøvetagning
  • krav om oprydning og oprensning af forurening ved driftsophør
  • skærpede minimumskrav til større fyringsanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
  • begrænsninger i retsbeskyttelsesperioden
  • ændringer i reglerne om revurdering af en virksomheds miljøgodkendelse, herunder en ændring af revurderingskadencen

Der lægges i lovforslaget desuden op til en række ændringer, som ikke er omtalt i detaljer, blandt andet en øget anvendelse af standardvilkår i forhold til i dag.

Lovforslaget fastlægger i vidt omfang rammerne for den detaljerede implementering af IED, idet de fleste detailregler senere vil skulle implementeres ved bekendtgørelsesændringer. Miljøministeren har i den sammenhæng tilkendegivet, at der vil blive udstedt flere nye vejledninger om de nye regler.

Lovforslaget medfører og varsler dog i sig selv væsentlige ændringer i miljøbeskyttelsen, som vi kender den i dag.

IED skal være implementeret i Danmark senest den 7. januar 2013, og såvel lovforslaget som de nødvendige bekendtgørelsesændringer skal være gennemført til den tid.

Lovforslaget er tidligere omtalt i nyhedsartikel fra Horten og i Ret & Indsigt nr. 3/2011.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.