Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative har den 22. marts 2012 indgået et bredt forlig om energipolitikken frem til 2020. Overordnet sigter energiaftalen efter at omstille samfundet til vedvarende energi for at belaste miljøet mindst muligt.

Aftalen har blandt andet som målsætning at nedsætte CO2-udledningen med 34 procent i 2020 i forhold til CO2-udledningen i 1990. Energiforbruget skal falde med 12 procent i 2020 i forhold til niveauet i 2006. Endelig skal energikilderne i højere grad være vedvarende. 35 procent af energiforbruget skal komme fra vedvarende energi, mens ca. 50 procent af el-forbruget alene skal komme fra vindenergi.

Målene i aftalen skal opnås gennem en lang række konkrete initiativer inden for de forskellige energiforsyningsområder. Der kan blandt andet nævnes følgende tiltag:

Energibesparelse generelt

 • Energiselskabers besparelsesforpligtelser øges i forhold til indsatsen i 2010-2012 med 75 procent i perioden 2013-2014 og med 100 procent i perioden 2015-2020.

Fremme af vindkraft

 • Udbygning af vindkraft blandt andet med to store havvindmølleparker i henholdsvis Kriegers Flak og Horns Rev.

Fremme af kraftvarme, fjernvarme og biomasse

 • Ændring af varmeforsyningsloven med fremme af omlægning til biomasse på de centrale kraftvarmeværker. El- og varmeproducenter og varmetagere får mulighed for at indgå frivillige aftaler om fordeling af udgifter ved skift fra fossile brændsler til biomasse til varmeproduktion.
 • Pulje på 19 mio. kr. i 2013-2015 til fremme af partnerskab om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber.
 • Pulje på 35 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny vedvarende energi i fjernvarme.

Elforsyning

 • Etablering af det "smarte" el-net ("Smart Grid").
 • I forbindelse med opførelse af havmølleparken på Kriegers Flak sammen foretages yderligere en sammenkobling det danske og tyske el-net.
 • Etablering af en engrosmodel vedrørende fakturering af forbrugernes el-forbrug, der skal fremme konkurrence på elmarkedet. Ifølge modellen skal el-forbrugerne fremover modtage én samlet regning fra sin el-leverandør, som indeholder afregning for både transportydelser, el-forbrug og afgifter.
 • Der gennemføres et dybdegående eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor med henblik på at sikre incitamenter til grøn omstilling, omkostningseffektivitet, konkurrence og forbrugerbeskyttelse.

Udvidet støtteordning for biogas

 • Udbygning af rammebetingelser for biogas.
 • Ny støttemodel for biogas, hvor der gives tilskudsmæssig ligestilling af biogas til naturgasnettet med biogas til kraftvarme på 79kr./GJ.
 • Nyt grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på netto 39 kr./GJ.
 • De kommunale naturgasselskaber får mulighed for at drive biogasproduktion som en tilknyttet aktivitet til deres kommercielle aktiviteter.

El og biomasse i transportsektoren

 • Udarbejdelse af strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, el-biler m.m. I den forbindelse afsættes en pulje på 70 mio. kr. i 2013-2015.
 • Videreførelse af el-bilsforsøgsordningen med 15 mio. kr. i 2013-2015.

Læs den fulde version af energiaftalen.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner