Forligsmanden fremsatte mæglingsskitse den 18. marts 2012
Søndag den 18. marts fremsatte Forligsmanden en mæglingsskitse. Mæglingsskitsen er et udkast til det mæglingsforslag, som Forligsmanden fremsætter, og som samler både de overenskomster, hvor arbejdsmarkedets parter nåede til enighed, og de overenskomster, hvor arbejdsmarkedets parter ikke kunne blive enige. Afstemning af resultatet vil ske inden for de næste par uger. I dette nyhedsbrev beskriver vi hovedelementerne i mæglingsskitsen og enkelte andre vigtige elementer fra de overenskomstfornyelser, som blev indgået i enighed.

Mæglingsskitsens indhold

Løn og pension

Minimallønningerne stiger med 135 øre pr. time pr. 1. marts 2012 for voksne lønmodtagere og med 80 øre pr. time for lønmodtagere under 18 år. Pr. 1. marts 2013 stiger lønnen for voksne lønmodtagere yderligere med 135 øre pr. time og med 75 øre for lønmodtagere under 18 år.

Normallønnen stiger pr. 1. marts 2012 med 160 øre pr. time, så den udgør kr. 111,30 pr. time, og pr. 1. marts 2013 med 185 øre pr. time, så den udgør kr. 113,15.

Lærlingesatser er aftalt forhøjet med gennemsnit 2,25 % både pr. 1. marts 2012 og pr. 1 marts 2013.

Genetillæg reguleres med 1,4 % pr. 1 marts 2012 og med 1,4 % pr 1. marts 2013.

De nævnte forhøjelser af satser får virkning fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori den 1. marts 2012 og den 1. marts 2013 falder.

Forældreorlov

Pr. 1. juli 2012 forhøjes maksimumbetalingen under forældreorlov med 5 kr. til 140 kr. pr. time. Det er fortsat en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats.

Det er ikke længere et krav, at forældreorloven skal afholdes i umiddelbar forlængelse af barselsorloven. Den skal dog afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal lønmodtageren give meddelelse om afholdelse af forældreorlov med løn senest tre uger forud for orlovens begyndelse.

Ændringerne har virkning for børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2012 eller senere.

Er der aftalt særligt pensionsbidrag under barsel, som betales under 14 ugers barselsorlov, forhøjes det samlede bidrag med kr. 2,25 pr. time, således at arbejdsgiverbidrag bliver kr. 1.120,00 pr. måned og arbejdstagerbidrag kr. 560 pr. måned.

Seniorordninger

Seniorordninger kan etableres for lønmodtagere fra fem år før den aktuelle folkepensionsalder. På normallønsområdet indføres en seniorordning med reduceret arbejdstid, hvor den løbende pensionsindbetaling – eller dele heraf - omregnes til ekstra feriefridage, som lønmodtageren efter aftale kan placere under hensyntagen til virksomhedens drift og efter de samme regler, som er gældende for øvrige feriefridage.

Der kan maksimalt konverteres så stor en andel af pensionsbidraget, at forsikringsordningen, bidrag til sundhedsordningen og administrationsomkostningerne fortsat dækkes.

På mindstebetalings- og minimallønsoverenskomster med SH-betaling kan der af pensionsbidraget opspares 10 % på lønmodtagerens SH-konto til enten reduceret arbejdstid eller ekstra feriefridage.

På øvrige områder gælder, at der med udgangspunkt i en lokalaftale kan indgås individuelle aftaler om en seniorordning med reduceret arbejdstid. Parterne fastlægger udformningen af den nedsatte arbejdstid med udgangspunkt i den enkeltes ønske og virksomhedens driftsmæssige behov. Lønmodtageren kan ved seniorordningen vælge at få den løbende pensionsindbetaling udbetalt som et tillæg til lønnen.

Løn under sygdom

Anciennitetskravet nedsættes med tre måneder, således at der efter de fleste overenskomster er ret til fuld løn under sygdom efter seks måneders ansættelse.

Uddannelse i opsigelsesperioden

For overenskomster med kompetencefonde på LO/DA-normallønsområdet, hvor der allerede med virkning fra 1. oktober 2012 er aftalt ret til to ugers uddannelse i opsigelsesperioden, gælder følgende:

Lønmodtagere, som har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst et år, og som afskediges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukning eller andre på virksomheden beroende forhold, er berettiget til at deltage i et eller flere for lønmodtageren relevante kurser af op til yderligere to ugers varighed, inden for f.eks. AMU, FVU eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig løntabsgodtgørelse.

Lønmodtageren kan ved deltagelse i et sådant kursus opnå ret til en tilsvarende forlængelse af opsigelsesperioden i op til to uger under følgende betingelser, hvis lønmodtageren hurtigst muligt og senest inden for den første uge efter opsigelsen skriftligt meddeler arbejdsgiveren, at medarbejderen ønsker at udnytte retten til indtil to ugers yderligere uddannelse, og dokumenterer, at lønmodtageren gennemfører de nu i alt op til fire ugers kursus inden for den forlængede opsigelsesperiode. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for medarbejdere, der er berettiget til efterløn eller pension fra arbejdsgiveren eller det offentlige.

Arbejdsgiveren dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimalt kr. 1.780,00 og kan modtage støtte fra Kompetencefonden til udgifter til sædvanlig overenskomstmæssig løn for kurser efter denne bestemmelse. Løntabsgodtgørelsen tilfalder virksomheden.

Elektroniske dokumenter

Der er givet mulighed for, at arbejdsgiver med frigørende virkning kan aflevere feriekort, lønsedler mv. via elektroniske postløsninger som f.eks. e-boks.

Pension og alder

For en række overenskomster er det aftalt, at pensionsbidrag skal ydes fra lønmodtageren er fyldt 18 år i stedet for de tidligere 20 år. Dette er dog ikke i medtaget i mæglingsskitsen.

Enkelte elementer fra de overenskomstfornyelser som blev indgået i enighed

Arbejdsmarkedets parter har for de fleste såkaldt store overenskomster indgået aftale om overenskomstfornyelse, og disse overenskomstfornyelsers indhold er derfor ikke gengivet i mæglingsskitsen. Det er dog således, at mæglingsskitsens indhold ligger tæt op af, hvad der er aftalt på Industriens Overenskomst på minimallønsoverenskomsterne og af Fællesoverenskomsten på normallønsoverenskomsterne. Enkelte elementer er særligt interessante og fremhæves derfor nedenfor.

Særligt for Industriens Funktionæroverenskomst

Det vil fremover være muligt at indgå aftaler om funktionsløn, således at der ikke ydes overarbejdsbetaling.

HK-talsrepræsentanter

I en række funktionæroverenskomster indføres der pr. 1. maj 2012 en talsrepræsentantordning for HK-ansatte i virksomheder, hvor overenskomsten som følge af 50 %-reglen ikke er sat i kraft. Talsrepræsentanten skal være medlem af HK og have modtaget fuldmagt fra over halvdelen af medlemmerne på området. Talsmanden nyder ingen særlig beskyttelse ved afskedigelse.

Samlet afstemning

Både arbejdsgivere og lønmodtagere skal på hver sin vis vedtage det samlede mæglingsforslag. Man stemmer altså ikke om hver overenskomst enkeltvis. Lønmodtagerne vedtager eller forkaster mæglingsforslaget ved en urafstemning blandt medlemmerne af fagforbundene. Hos arbejdsgiverne er det DA’s hovedbestyrelse, der afgør, om mæglingsforslaget kan vedtages.

Fra et mæglingsforslag er fremsat og sendt til afstemning, til det er vedtaget, går der typisk omkring tre uger. Først når mæglingsforslaget er vedtaget, træder overenskomsterne i kraft.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner