Under behandlingen af en anmeldt fusion mellem Danish Agro og SAB havde Konkurrencestyrelsen lagt vægt på nogle oplysninger, som viste sig ikke at være korrekte. Danish Agro havde haft kendskab til de korrekte forhold, men havde undladt at korrigere Konkurrencestyrelsens oplysninger. Dette resulterede i den første bøde for manglende korrigering af konkurrencemyndighedernes oplysninger.

Den 25. januar 2010 blev fusionen mellem Danish Agro og SAB godkendt af Konkurrencestyrelsen og meddelt virksomhederne. Begge virksomheder var aktører på grovvaremarkedet.

I vurderingen af fusionen havde Konkurrencestyrelsen lagt vægt på, at der var tilstrækkelige modvægte fra potentielle konkurrenter. Blandt andet havde Konkurrencestyrelsen vurderet, at virksomheden Aarhusegnens Andel a.m.b.a var i stand til at komme ind på nye markeder og havde vundet ikke-betydelige markedsandele.

Efterfølgende blev en anden fusion anmeldt til Konkurrencestyrelsen. Heraf fremgik det, at Danish Agro og Dansk Landbrugs Grovvareselskab havde indgået en betinget rammeaftale om overtagelse af Aarhusegnens Andel a.m.b.a og opsplitte aktiviteterne imellem sig. Det fremgik endvidere, at Aarhusegnens Andel a.m.b.a var nødlidende og stod over for en konkurs.

Med disse nye oplysninger viste det sig, at Konkurrencestyrelsen havde godkendt fusionen mellem Danish Agro og SAB på baggrund af oplysninger, som ikke var korrekte. Konkurrencestyrelsen tilbagekaldte derfor fusionsgodkendelsen den 1. februar 2010.

Fusionen blev godkendt den 26. februar 2010 i forbindelse med Danish Agros og Dansk Landbrugs Grovvareselskabs overtagelse af Aarhusegnens Andel a.m.b.a.

Danish Agro havde kendt til de korrekte oplysninger og vidste, at disse ikke stemte overens med de oplysninger, som Konkurrencestyrelse havde lagt vægt på, idet Konkurrencestyrelsen inden den oprindelige godkendelse havde sendt et afgørelsesudkast til høring til Danish Agros advokat.

Efter Konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 12 kan en virksomhed, der forsætligt eller groft uagtsomt "afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Konkurrencestyrelsen, Konkurrencerådet eller Konkurrenceankenævnet eller fortier forhold af betydning for den sag eller sektorundersøgelse, jf. § 15 d, hvortil oplysningerne indhentes", straffes med bøde.

På baggrund heraf har Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SØK) meddelt bødeforelæg på 50.000 kroner til Danish Agro, som har valgt at acceptere bøden.

Det er første gang, at der betales en bøde for at have undladt at korrigere urigtige oplysninger hos konkurrencemyndighederne.

kontakt

Andreas Christensen

Partner