Den 9. november 2012 sendte Naturstyrelsen et lovforslag om ændring af betalingsloven i høring. Lovforslaget er en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2013. Det er ifølge aftalen hensigten, at der skal investeres 2,5 mia. kr. i klimatilpasningstiltag.

Ifølge de gældende regler kan spildevandsselskaber kun finansiere opgaver, som relaterer sig til egne spildevandsanlæg og anlæg. Med lovforslaget skal det fremover være muligt for disse selskaber at indregne omkostninger til kommunale og private projekter i spildevandstaksterne, når projekterne tjener til at aflaste de traditionelle spildevandsanlæg, så som kloakledninger og bassiner. Det kan være i forbindelse med veje, vandløb og rekreative arealer, som ikke ejes af spildevandsselskaberne selv.

Det bliver et krav for, at et spildevandsselskab kan deltage i finansieringen, at de samlede udgifter til de nye typer projekter er lavere end udgifterne til en tilsvarende kapacitetsudvidelse af de traditionelle spildevandsanlæg.

Det bliver frivilligt for spildevandsselskaberne at indgå i finansieringen af de nye typer projekter. Det enkelte selskab beslutter således selvstændigt, om det ønsker at deltage i finansieringen af et af de ovennævnte projekter.

Det fremgår ikke nærmere af lovforslaget og dets bemærkninger, hvordan samspillet mellem taksterne, selskaberne og Forsyningssekretariatet skal ske.

Den 17. januar 2013 kl. 13.00-17.00 holder Horten et seminar om, hvordan spildevandsselskaberne og kommunerne bedst kan gøre brug af de nye muligheder, som lovforslaget, der forventes vedtaget på dette tidspunkt, giver. Hold øje med horten.dk/arrangementer.

Læs mere om lovforslaget og høringsmaterialet. Høringsfristen udløber den 19. november 2012.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner