Det tyder nu på, at den grundlæggende revision af offentlighedsloven, som blev igangsat med Offentlighedskommissionens nedsættelse for mere end 10 år siden, nu kan gennemføres. Regeringen har nemlig netop indgået en politisk aftale med Venstre og Konservative, der baner vejen for, at justitsministeren nu kan fremsætte – og forvente at opnå flertal for – et lovforslag til en helt ny offentlighedslov.

Offentlighedsloven indeholder navnlig de regler, der fastlægger offentlighedens – herunder pressens – adgang til aktindsigt hos offentlige myndigheder.

Lovforslaget – der i det store hele svarer til Offentlighedskommissionens forslag – viderefører langt hen ad vejen de eksisterende principper og rettigheder. På visse punkter vil forslaget imidlertid udvide adgangen til aktindsigt og på andre punkter indskrænke adgangen.

Af udvidelser kan det f.eks. nævnes, at det foreslås, at der gives ret til at få foretaget en sammenstilling af oplysninger ved brug af få og enkle kommandoer i myndighedernes databaser. Herudover foreslås det, at der gives ret til aktindsigt i interne praksisoversigter. Desuden kan det nævnes, at det foreslås, at det såkaldte subjektive identifikationskrav ophæves, således at det bliver tilstrækkeligt blot at angive temaet for en aktindsigtsbegæring. Endelig foreslås det, at loven udstrækkes til også at gælde for selskaber, hvor det offentlige ejer mere end 75 pct. af selskabet.

Af elementer, der begrænser retten til aktindsigt, kan det nævnes, at det foreslås at undtage sager om førelse af enhver kalender fra retten til aktindsigt. Desuden foreslås det, at der gives myndighederne mulighed for at nægte at foretage såkaldt ekstrahering af oplysninger fra interne dokumenter, hvis det indebærer et uforholdsmæssigt ressourceforbrug.

Der vil med den nye offentlighedslov desuden blive indført en række regler om kompetence, klageadgang, sagsbehandlingstider, journalisering mv.

For mere dybdegående oplysninger om lovforslagets forventede indhold kan der henvises til Offentlighedslovens betænkning (nr. 1510/2010), hvor der på s. 28-30 findes en sammenfattende oversigt over kommissionens lovudkast.

Yderligere oplysninger om den politiske aftale og det forventede indhold af det kommende lovforslag kan findes på Justitsministeriets hjemmeside.

Lovforslaget forventes fremsat i februar 2013, og det er vores vurdering, at den nye offentlighedslov tidligst vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2014.

Horten forventer at afholde en række seminarer om den nye offentlighedslov, når loven er vedtaget. Følg med på vores hjemmeside.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner