Højesteret har den 24. september 2012 stadfæstet Landsrettens dom vedr. kommunale tjenestemænds tålegrænse for ændringer i deres ansættelsesforhold som følge af tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1. Højesteret fandt ikke, at ændringerne i ansættelsesforhold hos 10 tjenestemænd i forbindelse med udliciteringen af deres arbejdsopgaver til en privatejet virksomhed overskred, hvad tjenestemændene havde pligt til at tåle, idet deres ansættelsesforhold i overvejende grad fortsatte som hidtil.

Sagens omstændigheder

I forbindelse med kommunalreformen 2007, som blandt andet indebar en delvis privatisering af den offentlige bustrafik, udliciterede det regionale busselskab FynBus den altovervejende del af driften af et busværksted til det privatejede selskab Tide Bus A/S. Som led i udliciteringen skulle 10 tjenestemænd, som var ansat på det pågældende værksted, udlånes til det private selskab. Udlånet skulle ske under opretholdelse af deres tjenestemandsansættelse.

Spørgsmålet var herefter, om et sådant udlån kunne pålægges de 10 tjenestemænd inden for rammerne af tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1, eller om udlånet måtte sidestilles med en nedlæggelse af tjenestemændenes hidtidige stillinger eller en forflyttelse, der oversteg, hvad de havde pligt til at tåle.

De 10 tjenestemænd nedlagde påstand om, at de var berettiget til at kræve sig afskediget med rådighedsløn, da de ikke mente, at de havde haft pligt til at tåle ændringerne i ansættelsesforholdet og ikke var blevet anvist anden passende stilling.

Landsrettens afgørelse

Landretten udtalte blandt andet, at tjenestemænd i medfør af tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1, har pligt til at undergive sig ændringer i beskæftigelsen, der ikke ændrer karakteren af deres hidtidige arbejde, og som ikke medfører, at stillingerne efter ændringerne må anses som upassende for vedkommende tjenestemænd. I sagen var tjenestemændenes arbejdsopgaver og arbejdssted i det store hele uændret, ligesom de fortsat i overvejende grad var beskæftiget med offentlige opgaver.

Ændringerne var sket som led i en generel strukturomlægning af den offentlige servicesektor og på trods af, at udlånet til den private virksomhed ikke var sket i medfør af lovregulering, fandt landsretten, at udlånet ikke rakte udover hvad tjenestemændenes måtte tåle efter tjenestemandsregulativet, og derfor forelå der ikke en forandring i tjenestens karakter, som tjenestemændene ikke havde pligt til at tåle i henhold til tjenestemandsregulativet § 12, stk. 1.

Højesterets afgørelse

Højesteret stadfæstede landsrettens dom og lagde i relation til vurderingen af tjenestemændenes tålegrænse (iht. tjenestemandsregulativets § 12, stk. 1), vægt på følgende forhold:

Tjenestemændene var ved udliciteringen forblevet ansat som tjenestemænd i FynBus, og havde i det hele bevaret deres rettigheder som følger af dette ansættelsesforhold. Det var fortsat FynBus, der skulle træffe afgørelser om disciplinære forhold og afskedigelser for tjenestemændene, ligesom FynBus også udbetalte både løn og pension. Højesteret bemærkede endvidere, at tjenestemændene udførte samme arbejde, på samme sted og med samme stillingsbetegnelse som før, ligesom deres løn var uændrede og stadig reguleredes på samme måde som for andre kommunale tjenestemænd.

Højesteret fandt på baggrund af ovenstående, at udlånet af tjenestemændene til det 100 % privatejede selskab ikke gik udover, hvad de måtte anses for forpligtet til at tåle efter tjenestemandsregulativet. Særligt blev der lagt vægt på, at tjenestemændenes ansættelsesforhold i det store hele måtte anses som uændret ligesom driften af værkstedet, hvor de ti mænd arbejdede, fortsat var underlagt trafikselskabets kontrol.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Partner