En ændring af bekendtgørelsen om Klagenævnet for Udbud er nu sendt i høring.

Udkastet, som blev sendt i høring den 12. april 2013, indebærer i hovedtræk følgende ændringer:

Klagegebyret forhøjes

I udkastet foreslås en forhøjelse af klagegebyret, således at gebyret fremover vil udgøre 20.000 kr., i tilfælde hvor der klages over et udbud, der er omfattet af EU's udbudsdirektiver. Klagegebyret for øvrige sager vil fortsat være 10.000 kr., ligesom gebyret også fremadrettet vil blive tilbagebetalt, såfremt klager får medhold.

Betaling af sagsomkostninger

Med udkastet lægges der op til, at Klagenævnet for Udbud fremover, i tilfælde hvor indklagede får helt eller delvist medhold, kan pålægge klager at betale de sagsomkostninger, som indklagede har haft i forbindelse med klagesagen. Dette er en væsentlig ændring i forhold til de gældende regler, hvorefter Klagenævnet for Udbud ikke har mulighed for at pålægge en klager at betale sagsomkostninger til indklagede, i de tilfælde hvor klager taber sagen. Samtidig fastsættes et loft for sagsomkostninger på 100.000 kr.

Årsberetning

Endelig foreslås det, at Klagenævnet for Udbud på sin hjemmeside offentliggør en årsberetning, der skal formidle indholdet af principielle kendelser.

Se udkast til ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud på borger.dk...

Høringsfristen er den 3. maj 2013.

kontakt