Folketinget har den 11. april 2013 vedtaget en række ændringer i markedsføringsloven.
Ændringerne består af tre hovedelementer, som medfører en udvidelse af anvendelsesområdet for loven, en udvidelse af Forbrugerombudsmandens beføjelser samt præciseringer i forhold til beskyttelsen af børn og unge.

Finansielle virksomheder skal nu overholde markedsføringsloven

De nye regler medfører, at finansielle virksomheder nu omfattes af flere bestemmelser i markedsføringsloven. Finansielle virksomheder har hidtil været undtaget fra markedsføringslovens regler om vildledning og oplysningsforpligtelser ved købsopfordringer.

Formålet med ændringen er, at ligestille reguleringen af ensartede overtrædelser. Dette sker ved, at Forbrugerombudsmanden gives mulighed for at anvende disse regler over for alle erhvervsdrivende og nu også finansielle virksomheder.

Dette skulle være særligt hensigtsmæssigt i situationer, hvor finansielle virksomheder konkurrerer med ikke-finansielle virksomheder, hvilket ses oftere og oftere, som f.eks. på kreditmarkedet.

Finanstilsynet vil stadig have hovedansvaret for at føre tilsyn med finansielle virksomheders overholdelse af den finansielle regulering, og der er derfor ingen ændringer i Finanstilsynets kompetence.

Loven giver mulighed for, at Forbrugerombudsmanden i forhold til finansielle virksomheder nu vil kunne tage stilling til både de offentligretlige aspekter, som f.eks. politianmeldelse, samt forhandle forbrugeres eventuelle erstatningskrav. Dette skal sikre en mere effektiv sagsbehandling.

Loven har været kritiseret for, at der vil være en risiko for tilfælde med dobbelttilsyn fra Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet, som igen kan medføre parallelle sagsforløb for samme lovovertrædelse. Kritikken er dog blevet afvist af Erhvervs- og Vækstministeren.

Forbrugerombudsmandens beføjelser udvides

Centralt i ændringerne af markedsføringsloven er også en udvidelse af Forbrugerombuds-mandens beføjelser på en række områder.

Forbrugerombudsmanden vil eksempelvis nu kunne anlægge individuelle sager på vegne af forbrugere i de tilfælde, hvor det vurderes, at der er tale om kollektive forbrugerhensyn, eller hvor almene samfundshensyn gør sig gældende. Det vil navnlig gøre sig gældende, hvor en række andre lignende sager kunne blive påvirket af den individuelle sag.

Med loven indføres også hjemmel for Erhvervs- og Vækstministeren til at udpege en række områder, hvor Forbrugerombudsmanden kan vedtage bødeforlæg over for erhvervsdrivende. Denne beføjelse har hidtil formelt måttet udøves af Anklagemyndigheden.

Forbud mod brug af alkohol og rusmidler i markedsføring mod børn og unge

Endelig medfører ændringerne i markedsføringsloven en skærpelse med hensyn til alkohol og rusmidler i virksomheders markedsføring.

Hidtil har reklamer rettet mod børn og unge ikke måttet opfordre til brug af rusmidler, herunder alkohol. Med den nye ændring bliver det nu forbudt overhovedet at bruge alkohol i reklamer rettet mod børn og unge.

Forbrugerombudsmanden får udvidet arbejdsområde

Lovændringerne udvider således det område, som Forbrugerombudsmanden efter markedsføringsloven kan føre tilsyn med. Der tilføres samtidigt flere håndhævelsesværktøjer, som Forbrugerombudsmanden kan tages i brug over for virksomheder, der krænker markedsføringsloven.

Det bliver interessant at se, hvordan Forbrugerombudsmanden vil forvalte disse nye beføjelser. Interessant vil også være, hvorledes tilsynet med finansielle virksomheder vil blive forvaltet i praksis med den risiko for overlap, de nye regler medfører.