Justitsministeriet har den 11. december 2013 fremsat et lovforslag, som har til formål at skære ned på mængden af sager, der ender i Højesteret. For at gøre dette vil man ændre mulighederne for at anke domme afsagt af Sø- og Handelsretten, ligesom man vil ændre i kontrollen med henvisning af en sag fra byretten til landsretten.

Ændring i adgangen til anke af Sø- og Handelsrettens domme

I dag kan man frit anke en dom fra Sø- og Handelsretten til Højesteret. Det nye lovforslag vil ændre på dette.

Alle retssager starter som udgangspunkt i byretten, men nogle sager kan starte i Sø- og Handelsretten. Dette gælder blandt andet sager om visse erhvervsforhold, konkurrenceloven, immaterialretlige forhold samt visse sager, hvor Forbrugerombudsmanden er part. Med lovforslaget bliver mængden af specialområder udvidet til bl.a. også at omfatte visse ophavsretlige sager samt sager, hvor lov om markedsføring har væsentlig betydning.

Efter de nye regler skal Sø- og Handelsrettens domme ankes til landsretten. Sø- og Handelsrettens domme vil kun kunne ankes til Højesteret, hvis der foreligger særlige grunde, eller hvis sagen er principiel, dvs. den har generel betydning for lignende sager eller den er af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Det er op til den enkelte part, om man vil forsøge at anke dommen til Højesteret, men det er i sidste ende Højesteret, som beslutter, om Højesteret vil behandle sagen.

Mere kontrol med henvisningen af sager fra byretten til landsretten

Når en sag starter i byretten, har parterne mulighed for at anmode byretten om at henvise sagen til behandling ved landsretten. Dette kan ske, hvis sagen er principiel.

Hidtil har det kun været byretten, som har vurderet, om en sag er egnet til at blive henvist til landsretten, og landsretten har derfor ikke haft indflydelse på beslutningen. Dette har også betydet, at parterne ikke har haft mulighed for at kære byrettens afgørelse om at henvise sagen til landsretten.

Med det nye lovforslag vil dette blive lavet om. Parterne vil dermed frit kunne kære en byrets kendelse om at henvise sagen til landsretten, ligesom landsretten af egen drift skal vurdere, om sagen er henvist korrekt. Hvis landsretten afviser henvisningen, kan parterne frit indbringe landsrettens afgørelse for Højesteret.

Bliver lovforslaget vedtaget?

Reglerne har været igennem en lang række udvalg, men om – og i givet fald hvornår – de bliver vedtaget, vides ikke. Vi følger naturligvis udviklingen.

kontakt

Peter E. P. Gregersen

Partner