Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 3. maj 2013 taget stilling til Aarhus Kommunes status som Fairtrade By. Ministeriet udtaler, at kommunen lovligt kan varetage Fair Trade-hensyn i sin opgavevaretagelse, herunder i forbindelse med indkøb og informationsindsats. Statsforvaltningen Midtjylland er tidligere nået til det modsatte resultat.

Statsforvaltningen Midtjylland udtalte den 3. juli 2012, at Aarhus Kommunes engagement i at profilere Fair Trade-mærkede varer for at støtte arbejds- og livsvilkår for arbejdere i f.eks. Mellemamerika faldt uden for de formål, som en kommune lovligt kan varetage.

I modsætning til statsforvaltningen finder ministeriet, at en kommune lovligt kan varetage Fair Trade-hensyn i sin opgavevaretagelse. Det fremgår således af ministeriets udtalelse, at en kommune indenfor kommunalfuldmagtens rammer kan påtage sig et samfundsansvar og varetage Fair Trade-hensyn.

Ministeriet begrunder dette med, at kommunen herved udnytter sin mulighed for at efterspørge varer og ydelser, der er produceret under ansvarlige forhold.

Det fremgår af udtalelsen, at ministeriet har lagt vægt på, at det i såvel internationale som i danske sammenhænge antages, at virksomheder bør tage et samfundsansvar i deres aktiviteter. Dette har fundet udtryk i en række såvel internationale som nationale initiativer, som ministeriet finder er udtryk for en generel forudsætning om, at aktører, der har mulighed for det, bør tage et samfundsansvar, og at det gælder såvel private virksomheder som offentlige myndigheder.

Endvidere anfører ministeriet, at en kommune lovligt kan informere om samfundsansvar/Fair Trade under forudsætning af, at informationen ikke får karakter af udenrigspolitiske tilkendegivelser, idet varetagelsen af udenrigspolitiske tilkendegivelser alene er en statslig opgave.

Bemærk, at ministeriet i udtalelsen ikke tager stilling til forholdet til de udbudsretlige regler.

Læs udtalelsen...

Udtalelse om de udbudsretlige spørgsmål

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i anledning af Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse afgivet en udtalelse om de udbudsretlige spørgsmål i forbindelse med Fair Trade-indkøb.

Styrelsen finder, at udbudsreglerne ikke forhindrer offentlige myndigheder i at lægge vægt på Fair Trade-hensyn. Disse hensyn kan inddrages både i forbindelse med tilbudsevalueringen og i forbindelse med kontraktens udførelse, blot det gøres med omtanke. Det indebærer blandt andet, at alle bagvedliggende kriterier til Fair Trade-mærket skal angives, når det tillægges positiv vægt, at et produkt er et Fair Trade-produkt. Derved vil andre produkter, som opfylder samme kriterier som Fair Trade produkterne, få samme behandling ved tilbudsevalueringen.

Derudover bemærker styrelsen, at offentlige myndigheder i forbindelse med udvælgelsen af egnede tilbudsgivere også har mulighed for at tage højde for tilbudsgivernes erfaring og faglige dygtighed på det sociale område, hvis kontrakten har et socialt præg.

Gå-hjem møde om sociale klausuler

På et gå-hjem møde hos Horten den 6. juni 2013 drøfter vi bl.a. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 3. maj 2013 om indkøb af Fair Trade-mærkede varer.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat