Folketinget vedtog den 16. maj 2013 en lov om ændring af selskabsloven. De væsentligste ændringer i loven er: (i) muligheden for at stifte et iværksætterselskab (IvS) med blot 1 kr. i selskabskapital, (ii) en reducering af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 80.000 kr. til 50.000 kr. og (iii) indsættelsen af et nyt kapitel om grænseoverskridende flytning af et selskabs hjemsted. Loven indeholder derudover en lang række tekniske og sproglige præciseringer.

Iværksætterselskabet (IvS)

Det nye iværksætterselskab er underlagt selskabslovens regler om anpartsselskaber med undtagelse af enkelte særregler. Kapitalkravet for iværksætterselskabet er således 1 kr., og iværksætterselskabet er forpligtet til årligt at henlægge 25 % af overskuddet til en bunden reserve indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør 50.000 kr. Der kan ikke udbetales udbytte til iværksætterselskabets ejer/ejere før reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr.

Generalforsamlingen kan beslutte at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab, hvis selskabskapitalen og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag udgør mindst 50.000 kr. på beslutningstidspunktet.

Reducering af kapitalkravet for anpartsselskaber

Kapitalkravet for anpartsselskaber reduceres fra 80.000 kr. til 50.000 kr. for at tiltrække virksomheder og for at øge antallet af selskabsstiftelser.

Nedsættelsen skal ses på baggrund af, at det eksisterende kapitalkrav er af en sådan størrelse, at det alligevel udgør en illusorisk sikkerhed for selskabets kreditorer. Den primære sikkerhed for selskabets kreditorer skal findes i ledelsens ansvar for, at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt i forhold til selskabets drift.

I forlængelse af det nedsatte kapitalkrav gives der samtidig mulighed for, at indbetaling af en overkurs ved stiftelse eller ved en kapitalforhøjelse udskydes. Det bliver således muligt for ejerne af anpartsselskaber kun at indbetale 25 % af overkursen.

Ved aktieselskaber skal en overkurs ved stiftelsen og kapitalforhøjelse fortsat indbetales med dens fulde pålydende og kapitalkravet på 500.000 kr. for aktieselskaber berøres heller ikke af lovændringen.

Øvrige ændringer

Som følge af lovændringen indsættes et nyt kapitel i selskabsloven om grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted. Reglerne svarer i høj grad til selskabslovens regler om grænseoverskridende fusion.

Lovændringen betyder desuden, at selskabsformen S.M.B.A (selskaber med begrænset ansvar), som er reguleret i Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder afskaffes. Det vil således ikke være muligt at stifte et S.M.B.A efter 1. januar 2014.

kontakt

Hans Christian Pape

Partner

Jim Øksnebjerg

Partner

Jacob Kornerup

Partner

Lise Lotte Hjerrild

Partner