Folketinget vedtog den 6. december 2012 et forslag om ændring af bl.a. årsregnskabsloven. Den tilhørende erklæringsbekendtgørelse trådte i kraft den 22. april 2013.

Ændringen af årsregnskabsloven indebærer at

  1. små virksomheder i regnskabsklasse B, der er omfattet af lovpligtig revision, kan vælge at lade revisionen udføre efter en erklæringsstandard, der er særligt tilpasset disse virksomheders størrelse og kompleksitet,
  2. helt små holding-virksomheder på linje med andre helt små virksomheder kan fravælge revision af årsregnskabet.

Helt små virksomheders mulighed for at fravælge revision af årsregnskabet er ikke ændret.

Regnskabsklasse B

Selskaber som hører under regnskabsklasse B kan inddeles i en gruppe, som er underlagt revisionspligt (den øvre grænse) og i en gruppe, som kan fravælge revision (den nedre grænse).

Den øvre grænse

Den øvre grænse omfatter virksomheder der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

  • en balancesum på 36 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 72 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Virksomheder som er omfattet af den øvre grænse af regnskabsklasse B er underlagt revisionspligt. Med lovændringerne kan disse selskaber vælge at erstatte revisionen med en erklæringsstandard, som er særligt tilpasset behovene i mindre virksomheder

En revision skal i dag udføres efter 37 internationale revisionsstandarder, som FSR – danske revisorer har oversat til dansk. Disse revisionsstandarder er særlig målrettet revision af store virksomheder og er derfor ofte ikke

velegnede for revisionen af virksomheder, som falder ind under den øvre grænse af regnskabsklasse B. Formålet med revision efter den særlige erklæringsstandard er således at reducere disse virksomheders administrative byrder.

Holding-virksomheder som er omfattet af den øvre grænse af regnskabsklasse B, kan ligeledes erstatte revisionen af årsregnskabet med erklæringsstandarden. Det er dog en forudsætning, at holding-virksomheden og de virksomheder, der besiddes kapitalandele i og udøves en betydelig indflydelse på, tilsammen ikke overskrider to af de nævnte størrelsesgrænser.

Den nedre grænse

Virksomheder som er omfattet af den nedre grænse af regnskabsklasse B omfatter virksomheder, der i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Virksomheder som hører under den nedre grænse af regnskabsklasse B, kan som hidtil fravælge revisionspligten.

Denne mulighed har imidlertid ikke eksisteret for holding-virksomheder. Lovændringen medfører, at holding-virksomheder under den nedre grænse af regnskabsklasse B kan fravælge revision af årsregnskabet, såfremt holding-virksomheden og de virksomheder, der besiddes kapitalandele i og udøves en betydelig indflydelse på, tilsammen ikke overskrider to af de nævnte størrelsesgrænser.

Vedtagelse og erklæringstandard

Erklæringsstandard er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Eksempel på erklæringsstandarden fremgår som bilag 1 til erklæringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse 2013-04-17 nr. 385 om godkendte revisorers erklæringer).

Beslutningen om at lade årsregnskabet revidere efter erklæringsstandarden med fremadrettet virkning er et valg, der skal træffes på virksomhedens ordinære generalforsamling eller det tilsvarende møde, hvor årsrapporten godkendes. En revisor, der er valgt til at revidere årsregnskabet efter erklæringsstandarden skal som hidtil være anmeldt til og registreret i Erhvervsstyrelsen.

kontakt

Hans Christian Pape

Partner