Statsforvaltningen Hovedstaden har i to udtalelser af 7. maj 2013 taget stilling til flere spørgsmål, der ofte rejser sig, når kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af bestyrelsen i kommunens forsyningsselskaber, i kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sager, der vedrører selskaberne.

Det følger af udtalelserne, at en person, der både er medlem af kommunalbestyrelsen og sidder i det kommunale aktieselskabs bestyrelse, ikke er inhabil, når der i økonomiudvalg, stående udvalg eller kommunalbestyrelsen skal tages stilling til:

  • fastsættelse af takster for vand- og spildevand,
  • behandling og vedtagelse af vand- og spildevandsplaner eller
  • bestyrelsens honorar.

udtalelse om Helsingør Kommune

For så vidt angår beslutninger om takstfastsættelse afviser statsforvaltningen, at kommunalbestyrelsens rolle ved behandling af spørgsmålet om godkendelse af takster svarer til det, der i rapporten betegnes som "udøvelse af kontrolvirksomhed".

Endvidere finder statsforvaltningen for så vidt angår vedtagelse af vand- og spildevandsplaner ikke, at politiske overvejelser om afvejningen mellem ønsker til den fremtidige forsyning over for den udgiftsstigning, disse vil medføre overfor borgerne, kan så tvivl om, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt mellem forsyningsselskaberne og kommunalbestyrelsen.

Statsforvaltningen anfører også, at der ikke er grund til at nære tvivl om, at også bestyrelsesformanden alene vil varetage saglige offentlige interesser. Denne overvejelse vedrører det forhold, at der ifølge den omtalte rapport oftere vil kunne foreligge inhabilitet for bestyrelsesformanden i selskabet.

udtalelse om Gribskov Kommune

Denne sag omhandler beslutninger om fastsættelse af honorar til bestyrelsen i selskaber.

Statsforvaltningen Hovedstaden har tidligere under henvisning til forvaltningslovens § 4, stk. 3, sidste pkt., afvist at rejse en tilsynssag om spørgsmålet. Foranlediget af vejledning fra Justitsministeriet bad det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium imidlertid statsforvaltningen om at genoptage sagen.

Statsforvaltningen udtaler, at den, der er udpeget af kommunalbestyrelsen som medlem af bestyrelsen i et kommunalt aktieselskab, ikke kan anses for at være inhabil, når kommunalbestyrelsen behandler sager om fastsættelse af vederlag for bestyrelseshvervet.

Herudover finder statsforvaltningen, at et bestyrelsesmedlem i et kommunalt ejet aktieselskab, der er udpeget af kommunalbestyrelsen, ikke er at betragte som ansat i kommunen. Vedkommende er derfor ikke omfattet af den generelle inhabilitetsbestemmelse i kommunestyrelseslovens § 29, stk. 2 og 3, og er således ikke udelukket fra at være medlem af et stående udvalg eller økonomiudvalget.

Baggrunden for statsforvaltningens vurdering:

Statsforvaltningen Hovedstaden har som begrundelse henvist til den praksisændring, der skete i lyset af den rapport, der i december 2006 blev afgivet af udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber. I rapporten anføres, at der ikke i almindelighed foreligger inhabilitet hos et kommunalbestyrelsesmedlem, når kommunalbestyrelsen behandler en sag om et kommunalt ejet aktieselskab, hvor vedkommende er bestyrelsesmedlem efter at være udpeget eller indstillet hertil af kommunen. Der opstilles dog fire typetilfælde, hvor der kan være inhabilitet:

  1. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til den pågældendes varetagelse af sit bestyrelseshverv
  2. Kommunalbestyrelsen udøver tilsyn – ud over det overordnede økonomiske tilsyn med selskabet, der følger af kommunernes ejerskab – eller kontrolvirksomhed i forhold til selskabet
  3. Kommunalbestyrelsesmedlemmet er bestyrelsesformand i selskabet, og der kan være tvivl om, hvorvidt den pågældende ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen alene vil varetage saglige offentlige interesser
  4. Kommunalbestyrelsen og selskabet indgår privatretlige aftaler.

Praksisændringen skete ved Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev af 6. juni 2007 til statsforvaltningerne.

Statsforvaltningen Hovedstaden fortolker således rapportens angivelse af typetilfælde som udtømmende.

Det bemærkes, at den retsopfattelse, som gengives i den ovenfor omtalte rapport, er omtvistet. Se f.eks. Hans Gammeltoft-Hansens kritiske bemærkninger, side 48ff. i "Inhabilitet i Forvaltningen" (2011), som Statsforvaltningen Hovedstaden også henviser til i den ene af udtalelserne.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner