Højesteret slår ved dom af 23. maj 2013 fast, at en kommune kan være berettiget til at meddele afslag på fortsat hjemmehjælp eller begrænse omfanget af hjælpen på grundlag af både faglige og økonomiske overvejelser.

Højesteret skulle i sagen tage stilling til, om Køge Kommune med henvisning til sine ændrede kvalitetsstandarder for serviceniveauet kunne meddele afslag på en hidtidigt bevilget hjemmehjælp for efterfølgende på baggrund af reviderede kvalitetsstandarder igen at bevilge hjælp, som dog var væsentligt reduceret i forhold til den tidligere bevilling.

Højesteret udtaler herom indledningsvist, at "[d]et forhold, at Køge Kommune i sine afgørelser fra 2009 havde bevilget [A] og [B] hjemmehjælp, udelukker efter Højesterets opfattelse ikke, at kommunen med henvisning til sit ændrede serviceniveau kunne træffe afgørelse om f.eks. at reducere hjemmehjælpen med virkning for tiden efter udløbet af bevillingsperioden, forudsat at betingelserne herfor i serviceloven var opfyldt, herunder at kommunen havde foretaget en konkret vurdering af deres behov".

Højesterets flertal udtalte herefter om kommunens rammer for fastsættelse af kvalitetsstandarder for serviceniveauet i kommunen, at "kommunerne – som også anført af landsretten – ved fastsættelse af kvalitetsstandarder for personlig hjælp og praktisk hjælp m.v. i henhold til § 83 i serviceloven er overladt et betydeligt skøn på grundlag af faglige og økonomiske hensyn".

Da kommunens afgørelse var truffet i overensstemmelse med de lovligt fastsatte kvalitetsstandarder og i øvrigt på grundlag af en konkret, individuel vurdering fandt Højesterets flertal, at Køge Kommune lovligt kunne give afslag på at yde hjemmehjælp.

Dommen illustrerer, at Højesteret inden for det sociale område er tilbageholdende i sin prøvelse af spørgsmål, som overvejende er af politisk-økonomisk karakter.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat