Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde 6. maj 2013 nye anbefalinger. Anbefalingerne afløser anbefalingerne af 16. august 2011. I de nye anbefalinger har komitéen haft særligt fokus på (i) selskabernes værdiskabelse, (ii) bestyrelsens selvevaluering, (iii) bestyrelsens involvering i selskabernes udvikling samt (iv) aktivt ejerskab. Anbefalingerne er samtidigt blevet reduceret fra 79 til 47.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S har besluttet at implementere de nye anbefalinger. Anbefalingerne træder i kraft 1. juni 2013, og skal anvendes af selskaber med regnskabsår, som starter den 1. januar 2013 eller senere.

Baggrund og generelt om de nye anbefalinger

Anbefalingerne er ajourført på baggrund af udviklingen i opfattelsen af god selskabsledelse samt erfaringer fra de berørte selskaber og investorer. Ligeledes har der været et ønske om forenkling af anbefalingerne, der derfor er reduceret fra 79 til 47. Det lavere antal bestemmelser i de nye anbefalinger skyldes blandt andet, at komitéen har valgt at udelade anbefalinger, som allerede fremgår af lovgivningen eller i vidt omfang er indarbejdede i almindelig selskabspraksis. Komitéen mener på den baggrund ikke, at kravene til god selskabsledelse er slækket ved revisionen af anbefalingerne.

Som et led i forenklingen er de nye anbefalinger blevet inddelt i 5 kategorier:

  1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter,
  2. Bestyrelsen opgaver og ansvar,
  3. Bestyrelsens sammensætning og organisering,
  4. Ledelsens vederlag, og
  5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision.

Foruden inddelingen i kategorier og forenkling af anbefalingerne har komitéen desuden bearbejdet kommentarerne til de enkelte anbefalinger.

I de nye anbefalinger er der lagt vægt på værdiskabelsen, bestyrelsens sammensætning og selvevaluering samt bestyrelsens rolle i selskabernes udvikling. Komitéen har samtidigt set på, hvordan selskaberne kan bidrage til at fremme aktivt ejerskab, og de nye anbefalinger søger således at fremme en konstruktiv dialog med aktionærerne.

Som noget nyt har komitéen desuden taget stilling til, hvilken ledelsesstruktur noterede selskaber bør vælge. Det er således komitéens vurdering, at selskaberne bør organisere sig med en bestyrelse og en direktion.

Betydningen af de nye anbefalinger

De nye anbefalinger bygger stadig på princippet om "følg eller forklar". Det betyder, at det enkelte selskabs bestyrelse selv afgør, om anbefalingerne skal efterleves. Selskaberne skal forholde sig til anbefalingerne i en redegørelse, der skal aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten.

Målgruppen for de nye anbefalinger er som hidtil danske selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Anbefalingerne eller dele af disse kan dog fungere som inspiration for selskaber, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Implementering

NASDAQ OMX Copenhagen A/S har besluttet at implementere de nye anbefalinger, som derfor skal anvendes af selskaber med regnskabsår, der starter den 1. januar 2013 eller senere.

En samlet oversigt med sammenligningen mellem de nye anbefalinger og anbefalingerne af 16. august 2011 kan findes her.

kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner

Christina Munck

Senioradvokat