En ny udtalelse fra Statsforvaltningen skaber klarhed om arbejdsklausulers kommunalretlige lovlighed. 

Danske kommuner ønsker ofte at benytte deres indkøb af varer, tjenesteydelser og anlægsarbejder til at fremme en række sociale hensyn. Dette kan ske ved at indsætte klausuler i aftalerne om, at leverandøren skal opfylde krav om f.eks. antal lærlingepladser, krav til at varer skal produceres på en særlig måde, eller krav til medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Denne type klausuler kaldes ofte sociale klausuler.

Særligt har den type klausuler, der indeholder krav til de løn- og ansættelsesforhold, som leverandøren tilbyder sine medarbejdere, tiltrukket sig opmærksomhed. Denne type klausuler, ofte kaldet arbejdsklausuler eller ILO-klausuler, har givet anledning til overvejelser dels i forhold til de uskrevne retsgrundsætninger om kommunalfuldmagten, og dels i forhold til den EU-retlige regulering.

Statsforvaltningen har den 22. oktober 2013 afgivet en vejledende udtalelse, der afklarer arbejdsklausulernes forhold til kommunalfuldmagten:

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune besluttede den 6. juni 2013 at anvende arbejdsklausuler i sine indkøbskontrakter. Arbejdsklausulerne forpligter kommunens leverandører til at sikre, at deres medarbejderes løn- og ansættelsesvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder, hvor opgaven udføres. Beslutningen var betinget af, at Statsforvaltningen i en udtalelse ville give mulig herfor.

Statsforvaltningen henviser i sin udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 3. maj 2013 vedrørende Fair Trade-klausuler i indkøbskontrakter mv. og anfører, at ministeriet heri redefinerede og præciserede kommunalfuldmagtens grænser.

I den aktuelle udtalelse henholder Statsforvaltningen sig til retsopfattelse i udtalelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og derfor kan sådanne arbejdsklausuler ikke anses som ulovlige.

Det er vigtigt at notere sig, at Statsforvaltningens udtalelse alene vedrører den kommunalretlige vinkel.

Herudover skal sociale klausuler udformes, så de er i overensstemmelse med EU-retten. Det indebærer bl.a., at udbudsreglerne skal iagttages, og at brugen af sociale klausuler hverken direkte eller indirekte må medføre, at leverandører fra andre EU-lande diskrimineres.

Har du spørgsmål til kommunernes mulighed for at benytte forskellige typer sociale klausuler, er du velkommen til at kontakte advokat Rikke Søgaard Berth eller advokat Andreas Christensen.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner