Det var ulovligt, da byrådet i Viborg Kommune besluttede, at Energi Viborg A/S skulle købe rettighederne til navnet på byens stadion. Det har Statsforvaltningen tilkendegivet i en vejledende udtalelse.

Statsforvaltningen indledte i 2011 på baggrund af et TV-indslag en sag om Viborg Kommunes salg af brugsretten til navnet på Viborg Stadion og det kommunale selskab Energi Viborg A/S' efterfølgende køb af rettighederne.

Aftale om brugsret til navnet på Viborg Stadion afvist af Energi Viborg

Viborg Kommune indgik i 2010 en aftale med den professionelle fodboldklub Viborg FF A/S, om at fodboldklubben overtog brugsretten til navnet på det kommunalt ejede Viborg Stadion mod et beløb på 50.000 kr. årligt. Statsforvaltningen udtaler hertil, at reklameloven (L 490/2006) giver kommuner hjemmel til at benytte fast ejendom til reklame for andre mod betaling af markedspris. I den konkrete sag havde kommunen foretaget et skøn, bl.a. på baggrund af en tilsvarende aftale om Aalborg Stadion. Statsforvaltningen finder, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte kommunens skøn. Aftalen mellem kommunen og fodboldklubben var derfor lovlig.

Viborg FF A/S rettede herefter henvendelse til det kommunale selskab Energi Viborg A/S. Viborg FF A/S ønskede at overdrage stadionnavnet for i alt 3,25 mio.kr. for perioden 1. oktober 2011 til 31. december 2014. Henvendelsen blev behandlet i bestyrelsen for Energi Viborg A/S. Et flertal i bestyrelsen fandt, at det ikke ville være økonomisk forsvarligt at påføre selskabet udgiften, og bestyrelsen afviste derfor at indgå aftalen med Viborg FF A/S.

På et lukket punkt tre uger senere behandlede byrådet i Viborg Kommune en indstilling, der skulle bemyndige borgmesteren til at godkende tilbuddet fra Viborg FF A/S på en ekstraordinær generalforsamling i Energi Viborg A/S dagen efter.

Ingen saglig kommunal interesse i købet af navnet

Statsforvaltningen udtaler, at denne beslutning ikke var lovlig, og anfører tre grunde hertil. For det første finder Statsforvaltningen ikke, at der er påvist en saglig kommunal interesse i beslutningen, og det anføres at beslutningen nærmere "synes båret af hensynet til at give Viborg FF A/S en økonomisk håndsrækning, hvilket ikke er lovligt." 

Herefter udtaler Statsforvaltningen, at byrådets beslutning ikke fremstår som økonomisk ansvarlig. Der lægges her særligt vægt på de oplysninger om Energi Viborg A/S' økonomi, der var anført i dagsordenen til det bestyrelsesmøde, hvor tilbuddet blev afvist. Herudover lægger Statsforvaltningen vægt på, at Energi Viborg A/S' antal kunder og samlede energisalg faldt fra 2011 til 2012 på trods af markedsføringsaftalen.

Endelig er det Statsforvaltningens opfattelse, at Viborg Kommune ikke har forklaret den meget store forskel i prisniveauet på den ene side aftalen mellem Viborg Kommune og Viborg FF A/S og på den anden side den efterfølgende aftale mellem Viborg FF A/S og Energi Viborg A/S. Det er derfor Statsforvaltningens opfattelse, at det ikke kan afvises, at der foreligger et moment af (ulovlig) indirekte støtte til Viborg FF A/S i aftalen mellem Viborg FF A/S og Energi Viborg A/S.

Har du spørgsmål til sagen eller i øvrigt til kommuner og forsyningsvirksomheders muligheder for at indgå sponsoraftaler med sportsklubber, er du velkommen til at kontakte os.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

René Frisdahl Jensen

Partner