Nyt lovforslag nr. 178 fremsat den 9. april 2014 gør op med usikkerheden omkring tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, som er underskrevet elektronisk.

Vestre Landsret afviste i en kendelse af 6. september 2013, at et elektronisk lånedokument underskrevet med digitalsignatur (NemID) kunne tjene som eksigibelt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i fogedretten efter retsplejeloven § 478. Læs mere i artiklen "Nemid – hvemid? Vær forsigtig med anvendelse af elektronisk underskrevne lånedokumenter" i Hortens Corporate Newsletter 04/13.

Man har nu fra politisk side valgt at komme långiverne til undsætning i et nyt lovforslag fremsat af justitsministeren den 9. april.

Det fremsatte lovforslag foreslår, at der i § 478, stk. 4, efter 1 pkt. bliver indsat: "I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 4 og 5, kan underskriften være tilføjet digitalt", samt at der i § 488, stk. 2, efter 2. pkt. indsættes: "Ved udenretlige skriftlige forlig og gældsbreve, der er underskrevet digitalt, skal en skriftlig repræsentation af dokumentet indleveres til fogedretten."

I de situationer, hvor et udenretligt skriftligt forlig eller gældsbrev er underskrevet digitalt, vil det således ikke være muligt for rekvirenten at indlevere et originalt forlig eller gældsbrev til fogedretten, som normalt er påkrævet efter § 488, stk. 2, 2. pkt. Det foreslås derfor, at man i stedet kan indlevere en skriftlig repræsentation af dokumentet til fogedretten.

Ved en skriftlig repræsentation forstås ifølge lovforslagets bemærkninger en version af det pågældende digitale dokument bestående af almindelige skrifttegn. Den skriftlige repræsentation kan således f.eks. bestå af en papirudskrift af det digitale dokument eller af et elektronisk dokument, der kan fremsendes som vedhæftet fil i en e-mail. Det er afgørende, at den skriftlige repræsentation er en eksakt fremstilling af det udenretlige skriftlige forlig eller gældsbrevs indhold, således som det fremstod for underskriveren på tidspunktet for den digitale signering.

Det nye lovforslag medfører således, at digitale udenretlige skriftlige forlig og digitale gældsbreve underskrevet digitalt vil opfylde betingelserne for at kunne udgøre et eksigibelt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag efter retsplejelovens § 478, samt at den praktiske fremlæggelse af det digitale tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i fogedretten ikke bør medføre større udfordringer, da originalitetskravet i § 488, stk. 2, 2. pkt. nu lempes for de omtalte digitale dokumenter. Det er værd at bemærke, at digitalt indgået kreditkøbekontrakter ligeledes vil blive omfattet af lovændringerne.

Den fremsatte ændringslov forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2014 og lovændringerne vil derefter gælde fremadrettet.