Højesteret gav en elev medhold i et krav på efterbetaling af pensionsbidrag og indbetalinger til fritvalgslønkonto, da disse var omfattet af lønbegrebet i erhvervsuddannelsesloven.

Erhvervsuddannelseslovens lønkrav

I henhold til Erhvervsuddannelsesloven skal en elev have løn svarende til, hvad der ved kollektiv overenskomst er fastsat inden for uddannelsesområdet, selvom ansættelsesforholdet ikke direkte er omfattet af en overenskomst.

Manglende indbetaling af pensionsbidrag

En advokatsekretærelev var ansat på et advokatkontor efter en uddannelsesaftale, der var omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Ansættelsesforholdet var ikke omfattet af en overenskomst, men hun modtog mindsteløn i henhold til Landsoverenskomsten for kontor og lager indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel og HK/ Privat, hvilket var referenceoverenskomsten i henhold til erhvervsuddannelseslovens lønkrav.

Arbejdsgiveren indbetalte ikke pensionsbidrag til eleven og havde heller ikke oprettet en fritvalgslønkonto – hvilket ellers er et krav ifølge denne overenskomst.
Efter uddannelsesaftalens ophør anlagde HK på vegne advokatsekretæreleven sag an mod virksomheden med påstand om, at hun havde krav på efterbetaling af arbejdsgiverens pensionsydelse og indbetalingerne til fritvalgslønkontoen, da disse var omfattet af erhvervsuddannelseslovens lønbegreb.

Lønbegrebet omfatter ikke kun grundlønnen

Det er den tredje Højesteretsdom i dette efterår, som vedrører elevers ansættelsesforhold.

Lønbegrebet i erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2 skal forstås således, at det omfatter overførsel af penge eller ydelser af økonomisk værdi til en medarbejder som vederlag i et ansættelsesforhold. Det omfatter ikke kun grundlønnens beløb men også andre lønelementer og lønvilkår, jf. herved Højesterets dom af 6. december 2010 (UfR 2011.763).

Ved dom af 20. august 2014 (sag nr. 337/2012) fastslog Højesteret, at § 55, stk. 2 også omfatter vilkår om pensionsordning i den relevante overenskomst, og at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke med frigørende virkning kan opfylde sin pligt til at indbetale pensionsbidrag ved at udbetale bidraget til medarbejderen som løn. Arbejdsgiveren havde derfor pligt til at efterbetale manglende bidrag.

Højesteret udtalte ved dom den 3. november 2014, at arbejdsgiveren skulle efterbetale beløb, der vedrørte pensionsbidrag, fritvalgslønkonto og kompensation for ikke afholdte feriefridage, da disse beløb også er omfattet af lønbegrebet i Erhvervsuddannelsesloven. Lønbegrebet i Erhvervsuddannelsesloven omfatter derfor ikke kun grundlønnens beløb men også andre lønelementer og lønvilkår. Afgørende er, om der er overført ydelser af økonomisk værdi til en medarbejder som vederlag i et ansættelsesforhold.

Højesteret kom derfor i dommen af 24. november 2014 frem til, at både pensions og bidrag til fritvalgslønkonto er en lønandel i henhold til erhvervsuddannelseslovens lønbegreb. Eleven fik på denne baggrund medhold i sit krav på efterbetaling.

Eleven fik endvidere tilkendt en godtgørelse på 10.000 kr. for mangler ved ansættelsesbeviset. Godtgørelsens størrelse var begrundet i, at manglen netop havde medført en konkret tvist.

Husk pension mv. til elever

Højesteret fastslår, at arbejdsgiverens pensionsydelse er en lønandel i relation til lønbegrebet i Erhvervsuddannelsesloven, og det er derfor vigtigt, at der ved ansættelsen af elever udbetales pensionsbidrag m.v. i overensstemmelse med den relevante sammenlignelige overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner