Forskelsbehandlingslovens særregel om, at en arbejdsgiver lovligt kan fastsætte en pligtmæssig fratrædelse, når en lønmodtager fylder 70 år, skal efter et netop fremsat lovforslag ophæves fra den 1. januar 2016.

Forbud mod forskelsbehandling på grund af alder

Forskelsbehandlingsloven indeholder et generelt forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling på grund af alder. Forbuddet medfører, at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke må lægge vægt på en lønmodtagers alder i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår.

Den såkaldte 70-års regel er en undtagelse til dette udgangspunkt, idet bestemmelsen tillader, at der individuelt eller ved kollektiv aftale eller overenskomst kan indgås aftale om, at ansættelsesforholdet ophører uden videre, når den ansatte fylder 70 år eller mere.

Det er denne regel, som regeringen med det fremsatte lovforslag ønsker at ophæve.

Regeringen har som begrundelse for ophævelsen blandt andet fremført, at 70 års-reglen er en barriere, der forhindrer arbejdsdygtige lønmodtagergrupper fra at deltage på arbejdsmarkedet. Sådanne barrierer skal så vidt muligt fjernes, således at alle, der kan arbejde, har mulighed for det.

Konsekvensen af ophævelsen

Fremadrettet vil en ophævelse af undtagelsesbestemmelsen betyde, at det ikke ved individuel eller kollektiv aftale vil være muligt at indgå aftale om, at ansættelsesforholdet ophører, når lønmodtageren når en bestemt alder.

For gældende individuelle aftaler om pligtmæssig fratrædelse på grund af alder medfører lovforslaget – såfremt det vedtages – at disse aftaler bliver ugyldige fra 1. januar 2016, hvorefter de ikke længere kan gøres gældende over for lønmodtagere.

For så vidt angår kollektive aftaler og overenskomster indeholder lovforslaget en overgangsbestemmelse, hvorefter nuværende kollektive aftaler og overenskomster om pligtmæssig fratrædelse fra lønmodtagerens fyldte 70. år, fortsat gælder indtil det tidspunkt, hvor aftalen eller overenskomsten kan opsiges.

Horten bemærker

Vilkår i gældende individuelle ansættelseskontrakter om, at den ansatte automatisk fratræder ved 70 år eller mere, vil, såfremt lovforslaget vedtages, være ugyldige fra 1. januar 2016. For at sikre at gældende ansættelseskontrakter opfylder kravene efter ansættelsesbevisloven, anbefales det derfor, at disse individuelle ansættelseskontraker ændres og bringes i overensstemmelse med ophævelsen af 70-års reglen.

Det bemærkes, at lovforslaget ikke ændrer ved forskelsbehandlingslovens undtagelsesbestemmelse, hvorefter gældende aldersgrænser fastsat i kollektive aftaler og overenskomster kan opretholdes, fordi de er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner

Maria Schmiegelow

Advokat