Østre Landsret har fastslået, at en arbejdsgiver ikke havde overtrådt arbejdsmiljøloven, uanset at medarbejderens handlemåde var en konkret overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

DEN KONKRETE SAG

I forsøg på at ryste fastklistret græs af et frontmonteret klippeaggregat på en græsklipper valgte en erfaren medarbejder at placere klippeaggregatet udover kanten til en skrænt ned mod en sti for at gennemføre afrystning af aggregatet, hvorved græsklipperen og medarbejderen faldt ned ad skråningen, og medarbejderen kom alvorligt til skade.

Medarbejderens arbejdsgiver blev efterfølgende bl.a. tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 45 om forkert anvendelse af teknisk hjælpemiddel, og straffebestemmelsen, der var henvist til, var arbejdsmiljølovens § 82. 

Anklagemyndigheden skulle herefter påvise, at det skyldtes enten en uagtsom eller forsætlig ledelsesfejl hos arbejdsgiveren, at uheldet var sket.

Under sagen forklarede den forulykkede medarbejder bl.a., at han havde konkret kendskab til såvel den pågældende maskine som instruktionsbogen, og at han ligeledes var vant til, at der kunne opstå situationer med påklistret græs. 

Andre forklaringer underbyggede desuden, at den forulykkede medarbejders handlemåde var helt usædvanlig.

BYRETTENS OG ØSTRE LANDSRETS DOMME

Byretten fandt, at der forelå en overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 82, jf. § 86, og dømte arbejdsgiveren til at betale en bøde på kr. 40.000.
 
Denne dom indbragte arbejdsgiveren for Østre Landsret, der ved dom af 21. maj 2014 frifandt arbejdsgiveren med følgende begrundelse:

"Det er af [arbejdsgiveren] ubestridt, at den pågældende maskine i forbindelse med uheldet blev anvendt i strid med arbejdsmiljølovens § 45, stk. 1…

Spørgsmålet er herefter, om arbejdsgiveren i forbindelse med denne anvendelse kan pålægges strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 86 i form af et ledelsessvigt, idet bemærkes, at der ikke i sagen er rejst tiltale i medfør af den objektive strafbestemmelse i lovens § 83. 

[Forulykkede] forklarede blandt andet, at han havde modtaget instruktion i anvendelse af den pågældende maskine, instruktionsbogen lå fremme i medarbejdernes bygning i …, at han altid læser instruktionsbogen igennem, også sikkerhedsdelen, når de får nye maskiner, og han havde kendskab til indholdet af instruktionsbogen.

Henset hertil og til, at forulykkedes handling må anses at have været af så usædvanlig karakter, at den ikke findes at kunne tilregnes en eller flere [arbejdsgiveren] knyttede personer eller [arbejdsgiveren] som sådan, jf. straffelovens § 27 og dermed falder udenfor [arbejdsgiverens] strafansvar, frifindes arbejdsgiveren."

HORTEN BEMÆRKER

Østre Landsrets dom markerer en klar afstandtagen til en udtalelse fra Arbejdstilsynet, som forelå ved afgørelsen af sagen. 

Med Østre Landsrets dom af 21. maj 2014 er det nu slået fast, at den subjektive ansvarsregel i arbejdsmiljølovens § 82 medfører, at der skal ske en vurdering af, hvorvidt der foreligger et strafferetligt ledelsesansvar for arbejdsgiveren som følge af forsæt eller uagtsomhed. Foreligger et sådant ledelsesansvar, skal det herefter vurderes om straffrihedsreglen i § 83, stk. 3, finder anvendelse.
 
Dommen viser, at en arbejdsmiljøstraffesag ikke blot er en formsag uden mulighed for frifindelse af en arbejdsgiver, idet en arbejdsgiver, der har sikret relevant oplæring af en medarbejder, naturligvis ikke er strafansvarlig, såfremt medarbejderen foretager en abnorm eller uhensigtsmæssig handling mod bedre vidende.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner