Regeringen og KL har netop indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2015. Vi har udvalgt et par af de interessante nyheder, som aftalen indeholder af relevans for forsyningssektoren.

1. AFFALD

Affaldsforbrændingssektoren skal inden 2020 effektiviseres med 200 mio. kr. til gavn for borgere og virksomheder. Regeringen og KL vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan denne målsætning realiseres. Med denne aftale om at finde effektiviseringer på anden vis, anses det forventede krav om tvungen konkurrenceudsættelse af kommunernes håndtering af forbrændingsegnet affald for at være sat i bero for en stund. Regeringen og KL er også enige om at styrke indsatsen for større genanvendelse af affald og har derfor afsat 50 mio. kr. årligt fra 2014 til 2017 med henblik på udvikling af indsamlingssystemer og affaldsbehandlingsteknologier. Pengene er målrettet partnerskaber mellem kommuner og virksomheder.

2. KLIMATILPASNING

Det var oprindeligt hensigten, at kommunerne fra 2015 selv skulle finansiere mindst 25 % af investeringsomkostningerne i medfinansieringsprojekter, dvs. projekter der gennemføres sammen med spildevandsselskaber, og som har til formål at sikre mod oversvømmelse mv. som følge af klimaforandringerne. Regeringen og KL er imidlertid blevet enige om at suspendere dette krav i 2015. Baggrunden herfor er, at takstfinansieringsreglerne skal evalueres i 2015 og finansieringen af klimainvesteringer derfor vil indgå i denne evaluering. Aftalen indebærer, at fristen for at indgå aftaler om klimasikring under den nuværende 100%-regel er forlænget, så den først udløber ved udgangen af 2015.

3. KOMMUNAL STYRING

Regeringen og KL er også enige om at undersøge, om de styringsmæssige forhold mellem kommuner og forsyningsselskaber skal ændres. Regeringen og KL vil derfor nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal afdække, dels om kommunerne skal have bedre styringsmuligheder, dels om der er behov for at ændre lovgivningen. Økonomiaftalen giver forsyninger og kommunerne nye rammer, som Horten gerne bistår med at høste fordelene af. Kontakt os, hvis du vil have et uforpligtende møde om mulighederne.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner