Regeringen og KL har i denne uge indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2015. Vi har udvalgt et par af de interessante nyheder, som aftalen indeholder.

1. BEREDSKAB

Kommunerne skal inden den 1. januar 2016 omdanne de nuværende 87 beredskabsenheder til max 20 tværkommunale enheder. Det har regeringen og KL bestemt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Regeringen pegede oprindeligt på, at beredskabet skulle samles i 12 enheder afgrænset efter landets 12 politikredse. Nu får kommunerne mulighed for selv at finde sammen i de enheder, der lokalt giver mening.

Formålet med den nye beredskabsstruktur er at opnå betydelige besparelser ved at skabe større og mere bæredygtige beredskabsenheder. Regeringen og KL forventer, at den nye beredskabsstruktur kan medføre en effektiviseringsgevinst på 175 mio. kroner, hvoraf det kommunale bloktilskud nedreguleres med 75 mio. kroner.

Også det statslige beredskab skal omstruktureres og effektiviseres. Som led heri skal nogle at de mere specialiserede beredskabsopgaver, der i dag varetages af det statslige beredskab, fremover varetages af de nye kommunale beredskabsenheder. 

2. FÆLLES LØSNINGER

Også på andre områder ønsker regeringen og KL at fremme det tværkommunale samarbejde. Mange kommuner oplever imidlertid etableringen af fx § 60 fællesskaber som kompleks. Det viser en analyse, som regeringen og KL har gennemført i kølvandet på sidste års økonomiaftale. Regeringen og KL vil derfor se nærmere på, hvordan rammerne for tværkommunale samarbejder kan forbedres.

Analysen peger også på en række områder, hvor tværkommunale samarbejder kan medføre effektiviseringsgevinster. Det gælder bl.a. it-drift og –strategi samt vedligeholdelse af kommunale veje. Regeringen og KL vil derfor også se nærmere på konkrete modeller for, hvordan disse gevinster kan opnås.

Også effektiviseringspotentialet på hjælpemiddelområdet skal undersøges nærmere, herunder hvordan kommunerne i fællesskab kan sikre en mere effektiv drift af hjælpemiddeldepoter. 

3. OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDER

For at understøtte kommunernes samarbejde med private aktører vil regeringen og KL etablere en låne- og deponeringsfritagelsespulje på 150 mio. kr. i 2015, hvor der kan ansøges om lån eller dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen.

Regeringen og KL har også iværksat en undersøgelse af, hvilke muligheder der er for offentlig-private samarbejder, og af hvilke barrierer der kan vanskeliggøre offentlig-privat samarbejde i kommunerne. 

Herudover vil regeringen og KL iværksætte et forsøgsprogram, hvor kommunerne skal udveksle erfaringer, viden og læring om samarbejdspotentialer for udbudsegnede opgaver. 

4. UDBETALING DANMARK

Yderligere fem kommunale sagsområder skal overføres til Udbetaling Danmark. Det vil ske med virkning fra foråret 2015. Det drejer sig om internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension. 

Endvidere skal der etableres en ny enhed i Udbetaling Danmark, som skal forbedre kontrollen med udbetaling af sociale ydelser bl.a. gennem et tættere samarbejde mellem nationale såvel som internationale myndigheder.

Økonomiaftalen giver kommunerne nye rammer, som Horten gerne bistår kommu-nerne med at høste fordelene af. Kontakt os, hvis du vil have et uforpligtende møde om mulighederne.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner