Viborg Kommune havde ikke foretaget tilstrækkelige undersøgelser af markedsprisen, inden kommunen indgik aftale med Viborg FF A/S om køb af reklamer på Viborg Stadion. Det udtalte Statsforvaltningen den 10. november 2014.

En borger havde rejst spørgsmål om, hvorvidt Viborg Byråds beslutning om køb af reklamer på Viborg Stadion for fodboldsæsonen 2010/2011 af Viborg FF A/S for 500.000 kr. var lovlig. Statsforvaltningen valgte på denne baggrund at undersøge samtlige Viborg Kommunes reklameaftaler med Viborg FF A/S.

Spørgsmålet om, hvorvidt en kommune lovligt kan købe reklamer af en professionel fodboldklub, er ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Derfor må det vurderes ud fra de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.

Utilstrækkelige undersøgelser af markedsprisen

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune tilbyde fritidsaktiviteter for befolkningen inden for blandt andet idrætsområdet. En kommune kan i den forbindelse selv stå for idrætsaktiviteterne, eller den kan yde støtte til ikke-professionelle sportsklubber. Kommunen kan derimod ikke uden lovhjemmel drive erhvervsvirksomhed eller yde økonomisk støtte til erhvervsvirksomheder, herunder professionelle fodboldklubber. Gives der støtte til en aktør, der både udfører kommunale og ikke-kommunale opgaver, skal støtten øremærkes, så den alene anvendes til de kommunale formål.

Kommunen kan derimod indgå samarbejdsaftaler med fodboldklubber, også professionelle klubber, for at fremme idrætten, ligesom den kan varetage informationsmæssige opgaver herunder gøre opmærksom på kommunens navn og eksistens, så længe promoveringen ikke står i åbenbart misforhold med formålet.

Statsforvaltningen fandt i den konkrete sag ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale sig om, hvorvidt Viborg Kommune havde indgået ulovlige aftaler med Viborg FF A/S om reklamer. Statsforvaltningen  udtalte imidlertid, at Viborg Kommune efter Statsforvaltningens opfattelse ikke havde foretaget tilstrækkelige undersøgelser af markedsprisen, inden den indgik to reklameaftaler med Viborg FF A/S.

Stigende krav til kommuner i aftaler, der indebærer elementer af støtte

Statsforvaltningen bemærkede i denne sammenhæng, at det ikke var tilstrækkeligt, at kommunen blot lagde til grund, at de priser, som fodboldklubben havde oplyst, at den forlangte af andre sponsorer, var lig markedsprisen.

Kommunen skulle have foretaget sammenligninger med andre lignende kontrakter eller indhentet vurderinger fra reklamebureauer eller andre sagkyndige, førend den kunne siges at have undersøgt markedsprisen tilstrækkeligt.

Udtalelsen bekræfter den linje, Statsforvaltningen har lagt de seneste år i forbindelse med sådanne sager, nemlig at der stilles større krav til kommuner i aftaler, der kan indebære elementer af støtte.

kontakt

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner