Østre Landsret har den 10. november 2014 afsagt dom i den meget omtalte frisørsag, om hvorvidt kønsbestemte priser hos frisørsaloner udgør ulovlig forskelsbehandling på grund af køn.

Forskellige priser for herre- og dameklip

Sagen startede tilbage i 2012, hvor en korthåret kvinde indgav en klage til Ligebehandlingsnævnet over en frisørkæde. Kvinden var utilfreds over, at skulle betale mere for en klipning end mandlige kunder, idet hun påstod, at ydelsen var den samme.

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at den indklagede frisørkæde med sine kønsdifferentierede priser havde udøvet ulovlig forskelsbehandling i strid med ligestillingsloven og tilkendte kvinden en godtgørelse på kr. 2.500.

To frisørkæder anlagde herefter sag mod Ligebehandlingsnævnet i håb om at få underkendt nævnets afgørelse. Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (DOFK) indtrådte i sagen på grund af dens vidtrækkende konsekvenser for frisører landet over.
På grund af sagens principielle karakter blev den henvist til behandling ved Østre Landsret.

Østre Landsrets dom

Landsretten udtalte, at skiltning med forskellige priser for henholdsvis kvinder og mænd udgør en faktisk formodning, som taler for, at der er udøvet forskelsbehandling på grund af køn i strid med ligestillingsloven.

Det var herefter op til de to frisørkæder at påvise, at der ikke var sket en sådan forskelsbehandling.
Frisørkæderne argumenterede for, at "herreklip" og "dameklip" i virkeligheden er to forskellige ydelser, hvis prisforskel er begrundet i, at en "dameklip" er mere teknisk og derfor mere tidsmæssigt krævende end en "herreklip", ligesom der typisk anvendes flere produkter i forbindelse med den efterfølgende styling af håret.

Retten bemærkede til dette, at det ikke i sig selv udgør forskelsbehandling at benævne noget "herre-" eller "dameklip", så længe det er udtryk for forskellige ydelser, og at kundens køn ikke er afgørende for, hvilken ydelse han eller hun er berettiget til at modtage. Prisforskellen for de to ydelser fandtes at være forholdsmæssig med den ekstra tid, der måtte påregnes til udførelsen af en "dameklip".

Landsretten kunne ikke efter bevisførelsen lægge til grund, at de oprindelige klagere i sagen faktisk havde bedt om, og var blevet nægtet en "herreklip" til samme pris som en mandlig kunde. På baggrund af ovenstående fandt retten, at frisørerne havde løftet bevisbyrden for, at prisforskellen på de kønsbetegnede ydelser ikke udgjorde ulovlig forskelsbehandling.

Horten bemærker

Sagen er principiel, idet en stadfæstelse af Ligebehandlingsnævnets afgørelse, ville have betydet, at frisørvirksomheder landet over, skulle ændre deres prisfastsættelsespolitik, som netop ofte bygger på herre/dameklip-modellen.

Dommen kommer også til at få betydning for andre sager om prisfastsættelse behandlet af Ligebehandlingsnævnet, da nævnet tidligere har antaget, at kønsbestemte priser i forbindelse med blandt andet hårfjerning, udgør ulovlig forskelsbehandling. Hvis disse afgørelser tages op igen, vil resultatet bero på en konkret vurdering af, om de kønsbestemte priser bygger på en saglig begrundelse, og det vil være op til virksomhederne at skulle løfte denne bevisbyrde.

Landsrettens afgørelser følger tillige Ligebehandlingsnævnets egen praksis fra 2006 (dengang "Ligestillingsnævnet"), hvor nævnet afgjorde, at prisforskel på kønsopdelte ydelser hos frisører var sagligt begrundet.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner