Folketinget har den 18. december 2014 vedtaget at ophæve 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Forskelsbehandlingsloven bestemmer, at en arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle medarbejdere på grund af alder ved blandt andet afskedigelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. 

Indtil nu har forskelsbehandlingsloven ikke været til hinder for bestemmelser i individuelle eller kollektive aftaler og overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet, når medarbejderen fylder 70 år. Den nu vedtagne lovændring afskaffer denne mulighed. 

Det betyder, at det fra den 1. januar 2016, hvor ændringen træder i kraft, ikke længere er muligt at indgå aftaler om, at ansatte skal stoppe med at arbejde, når de fylder 70 år.

Ophævelsen af 70 års grænsen gælder også for bestemmelser i kollektive overenskomster. Dog er bestemmelser i kollektive aftaler eller overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet, når medarbejderen fylder 70 år eller mere, der er indgået inden den 1. januar 2016, fortsat gyldige indtil det tidspunkt, hvor den pågældende aftale eller overenskomst kan opsiges til ophør.

Virkningen af lovændringen

Lovændringen bevirker, at det vil være i strid med forskelsbehandlingsloven at indgå aftaler med medarbejdere om pligtmæssig fratræden ved opnåelse af en specifik alder, medmindre der særskilt er lovgivet om en aldersbestemt fratræden. 

Individuelle aftaler om aldersbestemt fratræden bliver herefter ugyldige og vil derfor ikke kunne gøres gældende over for medarbejdere efter lovens ikrafttræden. 

Der skal laves nye kontrakter (eller tillæg hertil) 

Endelig medfører lovændringen, at ansættelsesaftaler mellem medarbejder og arbejdsgiver skal justeres således, at de bringes i overensstemmelse med lovgivningen om ansættelsesbeviser. 

Horten bemærker

Lovændringen medfører, at arbejdsgivere ikke længere kan betragte det som en selvfølge, at medarbejdere, der har passeret de 70 år, ønsker at indstille den erhvervsaktive karriere. Arbejdsgivere skal derfor – som det i øvrigt hele tiden har været tilfældet - være påpasselige, hvis ældre medarbejdere afskediges. Dette skyldes, at arbejdsgiveren på grund af den delte bevisbyrde i forskelsbehandlingsloven ofte skal kunne dokumentere, at afskedigelsen ikke er begrundet i alder.

Arbejdsgivere skal med ophævelsen af 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven være opmærksomme på, at de individuelle aftaler, der er indgået om aldersbestemt fratræden, vil være ugyldige fra 1. januar 2016. 

Arbejdsgivere bør endvidere være opmærksomme på at få justeret ansættelseskontrakterne, så de bringes i overensstemmelse med ansættelsesbevisloven. Dette kan enten ske ved udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter eller ved et tillæg til ansættelseskontrakten, hvoraf det fremgår, at den pågældende bestemmelse ikke længere er gældende. Såfremt ansættelseskontrakterne ikke justeres, kan det efter omstændighederne medføre, at arbejdsgiveren kan blive pålagt at betale en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.  

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Marianne Lage

Partner

Signe Rydahl Werming

Senioradvokat