Ny dom fra Retten i Kolding belyser, hvilke regler offentlige ordregivere skal følge, når en kontrakt hverken er omfattet af EU's udbudsregler eller har "klar grænseoverskridende interesse".

Horten har bistået Region Syddanmark i en principiel sag angående reglerne for udbud, der ikke er omfattet af udbudsdirektivet eller har klar grænseoverskridende interesse. Retten i Kolding fastslog, at Region Syddanmark - og offentlige ordregivere generelt - har et vidt skøn ved såvel udformningen af udbudsmateriale som bedømmelsen af tilbud i henhold til udbudsmaterialets fastsatte kriterier.

Sagsøger, G4S, fik derfor ikke medhold i sine påstande om, at Region Syddanmark havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med udformningen af udbudsmaterialet eller evalueringen af de modtagne tilbud.

G4S havde under sagen grundlæggende gjort gældende, at Region Syddanmarks brug af et udbudsparadigme, der indholdsmæssigt svarede til et EU-udbudsparadigme, gjorde, at regionen reelt var forpligtet til at håndtere processen og tilbuddene som et EU-udbud. Dette blev afvist af Retten med følgende bemærkning:

"I forbindelse med udbud, der ikke er omfattet af udbudsdirektivet, og som ikke har klar grænseoverskridende interesse, har Regionen et vidt skøn såvel ved udformningen af udbudsmaterialet som ved bedømmelsen af tilbuddene i henhold til de i udbudsmaterialet fastsatte kriterier. Retten finder, at Regionen ikke har handlet uden for rammerne for skønnet eller i øvrigt handlet usagligt ved udformning af udbudsmaterialet."

Ovennævnte konstatering er vigtig i forhold til den kommende udbudslovs afsnit 5 omkring vare- og tjenesteydelseskontrakter under tærskelværdien uden klar grænseoverskridende interesse. Havde G4S fået medhold i sagen, ville konsekvensen formentlig have været, at ordregivende myndigheder i højere grad ville undlade at gennemføre transparente udbudsprocedurer med flere involverede tilbudsgivere af frygt for at blive ramt af retssager som den, Region Syddanmark konkret blev ramt af.

Sagen har tidligere været behandlet ved Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet fastslog tilbage i marts 2014, at kontrakten ikke havde klar grænseoverskridende interesse. Dermed var der ikke grundlag for at give G4S medhold i en række nedlagte påstande, der gik på, at Region Syddanmark efter G4S' opfattelse havde handlet i strid med EUF-Traktatens gennemsigtigheds og ligebehandlingsprincip i forbindelse med tilbudsindhentningen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner