Den nye regering har ændret ministeriernes sagsområder. Ændringerne har stor betydning på centrale offentligretlige områder. Læs her om de væsentligste ændringer inden for forsyning og miljø.

Den nye regering har foretaget en ny opdeling af opgavefordelingen mellem ministerierne og har i den forbindelse også nedlagt ministerier og oprettet nye. Ministeriernes nye ressortområder medfører betydelige ændringer inden for forsynings- og miljøområdet. De væsentlige ændringer er:

Forsyningsområdet

  • Nyt samlet ministerium: Det hidtidige Klima-, Energi- og Bygningsministerium omdannes til et Energi,- Forsynings- og Klimaministerium.
  • På miljøområdet overtager det nye ministerie ressortansvaret for sager vedrørende affalds- og vandforsyning, herunder vandsektorloven, lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger og betalingsloven. Derudover kan nævnes sager om takser for bidrag til vandforsyningsanlæg samt krav til indretning af virksomheder, der indsamler affald.
  • Inden for erhvervs- og vækstområdet overtager ministeriet ressortansvaret for sager om teleforsyning, herunder teleloven, lov om radiofrekvenser og masteloven.
  • Herudover placeres lov om registrering af ledningsejere og Geodatastyrelsen i ministeriet, mens Energiklagenævnet overføres til Miljø- og Fødevareministeriet, jf. nedenfor.

Hvad kan vi forvente?

Forsyningsområdet har traditionelt været båret af en vis silo-tænkning, men med den teknologiske udvikling – og båret af forsyningernes innovation og ønske om at genanvende ressourcer – er der en række gavnlige symbioser mellem forsyningsarterne. Som et eksempel producerer renseanlæg slam, der kan blive til biogas, eller som kan forbrændes og skabe varme. Denne symbiose mellem forsyningsarterne har hidtil været vanskelig på grund af regulatoriske barrierer.

Et af de væsentligste mål med oprettelsen af et "forsyningsministerium" må være at give kommuner og forsyningsselskaber mulighed for at få det bedste ud af deres ressourcer.

Herudover er sektorreguleringen ikke ensartet inden for de forskellige forsyningsområder, og den nye opdeling vil kunne bidrage til at skabe en mere hensigtsmæssig og ensartet regulering. Samtidig bliver det spændende at se, hvordan miljøhensynet – der f.eks. er særligt prioriteret i vandsektorloven – vil klare sig i det nye ministerium.

Miljøområdet

Miljøministeriet lægges sammen med fødevareområdet, så der opstår et Miljø- og Fødevareministerium.

Ud over de områder, der overføres fra det tidligere Miljøministerium til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, som nævnt ovenfor, overføres sager vedrørende rammerne for et områdes fysiske udvikling, herunder lov om sommerhuse og campering mv., lov om kolonihaver samt – vigtigst – planloven til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Sager om VVM-pligt, dvs. sager om vurdering af virkningerne for miljøet, forbliver dog hos Miljø- og Fødevareministeriet.

Hvad kan vi forvente?

Miljøområdet har gennem mange hørt under det samme ministerium og mange af reglerne afspejler en juridisk indbyrdes sammenhæng og interaktion. Det bliver spændende at se, hvordan regler og praksis vil udvikle sig, nu hvor området skal administreres af flere ministerier.

Nedlæggelse og sammenlægning af visse stående udvalg

Ud over de ovenstående ændringer i ministeriernes sagsområder, er der sket ændringer i Folketingets udvalg inden for bl.a. de ovenstående retsområder.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Henriette Soja

Partner