Sø- og Handelsretten har truffet afgørelse i den første sag om krænkelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip. Overtrædelsen udløste en beskeden godtgørelse på 10.000 kr. 

Vikarer skal behandles på lige fod med fastansatte

Dommen er den første, der omhandler ligebehandlingsprincippet, der blev indført i vikarloven den 1. juli 2013. Ligebehandlingsprincippet indebærer, at vikarer har ret til de samme vilkår og rettigheder, der gælder for øvrige medarbejdere i samme stilling på brugervirksomheden. 

Krav om godtgørelse svarende til godtgørelsesniveauet i ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven

Sagen omhandlede en uddannet laborant, der i juni 2013 blev tilknyttet et vikarbureau og startede som vikar i en fødevarevirksomhed med en timeløn på 150 kr. I modsætning til, hvad der gjaldt for virksomhedens fastansatte personale, modtog vikaren hverken pensionsbidrag, laboranttillæg eller feriegodtgørelse.

Efter vikariatets ophør rettede HK krav mod vikarbureauet for efterregulering af ferietimer, pension, opsparingsordning og godtgørelse for overtrædelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip. HK krævede en godtgørelse, der svarende til 26 ugers løn.

Vikarbureauet mente derimod, at lønnen på 150 kr. i timen indeholdte alle løndelene, og at vikaren derfor hverken havde et efterbetalingskrav eller et krav på godtgørelse for overtrædelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip.

Sø- og Handelsretten sidestillede overtrædelsen med tilsidesættelse af ansættelsesbevisloven

Det var efter Sø- og Handelsrettens opfattelse ikke udelukket at lade overenskomstmæssige opsparingsordning og pensionsordning indgå i vikarens timeløn, da de kunne udgøre naturlige lønbestanddele. Retten vurderede dog ikke, at vikarbureauet have løftet bevisbyrden for, at vikaren ikke var blevet stillet ringere end virksomhedens øvrige ansatte. HK fik derfor medhold i et efterbetalingskrav på ca. 19.000 kr.

Det blev fastslået, at vikaren havde modtaget mindre i løn end de øvrige ansatte, og at der derfor var sket en tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet. Spørgsmålet var herefter i hvilken størrelsesorden godtgørelsen skulle udmåles.

Sø- og Handelsretten vurderede, at overtrædelsen i sagen, og de konsekvenserne den havde medført, kunne sidestilles med en overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Retten var derfor ikke enig med HK i, at overtrædelsen kunne sidestilles med en overtrædelse af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Godtgørelsen blev derfor fastsat til 10.000 kr. 

Vikarbureauet havde ingen overenskomst

Det er værd at bemærke, at vikarlovens ligebehandlingsprincip kun var relevant i denne sag, fordi vikarbureauet ikke var omfattet af en overenskomst. 
Det skyldes, at ligebehandlingsprincippet kan fraviges hvis vikarbureauet er dækket af en landsdækkende overenskomst mellem landets mest repræsentative arbejdsmarkedsparter. Det samme gælder, hvis brugervirksomheden er omfattet af en overenskomst, der dækker det pågældende vikararbejde.

Godtgørelsesniveau endeligt fastlagt?

Dommen fastslår, at vikarer ikke nødvendigvis skal ligestilles med hensyn til hvert enkelt lønvilkår, men at de overordnet set stilles mindst lige så godt som de fastansatte. Dette havde vikarbureauet ikke løftet bevisbyrden for.

Hverken vikarloven eller forarbejderne til loven har fastsat et godtgørelsesniveau for overtrædelsen af vikarlovens ligebehandlingsprincip, og udmålingen er derfor overladt til domstolene.

Sø- og Handelsretten udmåler godtgørelsesniveauet efter de retningslinjer, der er udviklet i retspraksis for overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Dette er bemærkelsesværdigt, da godtgørelsen for overtrædelse af ligebehandlingsprincipper i andre beskyttelseslove som eksempelvis forskelsbehandlingsloven ofte ligger væsentligt højere.

I andre sager, hvor omstændighederne er anderledes og hvor en vikar eksempelvis opsiges på grund af påberåbelse af ligebehandlingsprincippet, kan det dog forventes, at godtgørelsesniveauet vil blive vurderet efter andre retningslinjer.

HK har anket sagen til Højesteret, og det bliver spændende at følge, om Højesteret er enig i Sø- og Handelsrettens udmåling af godtgørelse, og om dette godtgørelsesniveau derfor bliver toneangivende for fremtidige sager om krænkelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip.

kontakt

Maria Schmiegelow

Advokat