Højesteret fastslår i en ny dom, at en anmodning til Arbejdsskadestyrelsen om en såkaldt § 10-udtalelse kan afbryde forældelsesfristen foreløbigt.

Tvist om erstatningskrav

Sagsøgte havde anerkendt erstatningspligten i anledning af et færdselsuheld i 2001. Retssagen omhandlede spørgsmålet, om hvorvidt kravet var forældet, da retssagen blev anlagt i januar 2007. Sagsøgeren havde gjort gældende, at sagsøgtes anmodning til Arbejdsskadestyrelsen om § 10-udtaltelse den 16. august 2004 havde afbrudt den løbende forældelsesfrist.

Forældelse

Forældelsesspørgsmålet skulle afgøres efter den tidligere forældelseslov af 1908, hvorefter denne type krav forældedes efter 5 år. Ligesom i den gældende forældelseslov kan der i en række situationer ske foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen med den virkning, at forældelsestidspunktet udskydes i forhold til det oprindelig tidspunkt for forældelse.

Én af de situationer, hvor der kan ske en foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen, er, hvis parterne indleder forhandlinger om kravet. Den daværende forældelseslov indeholdte ikke regler om udskydelse af forældelsestidspunktet i forbindelse med forhandlinger mellem parterne.  I retspraksis var en sådan udskydelse dog accepteret i visse tilfælde. Begrundelse herfor var, at der forelå en stiltiende accept fra debitor af en foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen, så længe forhandlingerne stod på og en vis tid herefter.

Denne praksis er lovfæstet i den gældende forældelseslov § 21, stk. 5, hvorefter der indtræder forældelse tidligst 1 år efter det tidspunkt, hvor forhandlingerne må anses for afsluttet.

Vurderingen af, hvornår der foreligger en forhandlingssituation, der indebærer at forældelsesfristen foreløbigt afbrydes, antages at være den samme efter de gældende regler, som efter den tidligere forældelseslov fra 1908. Højesterets afgørelse er derfor også relevant i forhold til den gældende forældelseslov.

Byretten og landsretten enige: Ikke en afbrydelse af forældelsesfristen

Byretten og landsretten fandt, at den omstændighed at sagsøgte havde stået for forelæggelsen af sagen for Arbejdsskadestyrelsen og indhentet speciallægeerklæring, ikke i sig selv kunne give sagsøgeren en berettiget forventning om, at sagsøgte ikke ville gøre en eventuel indsigelse om forældelse gældende.

Begge retter fandt derfor, at sagsøgerens krav om erstatning var forældet.

Højesteret: Anmodning sidestilles med stiltiende accept

Sagen blev anket til Højesteret, som afsagde dom den 10. april 2015.

Højesteret bemærker generelt, at hvis skadevolder i forbindelse med forligsforhandlinger har givet skadelidte en forventning om, at forældelsesindsigelsen ikke vil blive gjort gældende under forhandlingerne, vil dette efter praksis bliver anset for en stiltiende accept af en foreløbig afbrydelse af forældelsesfristen.

En sådan berettiget forventning kunne efter Højesterets opfattelse foreligge, hvis skadevolder (eller skadelidte efter aftale med skadevolder) anmoder Arbejdsskadestyrelsen om en udtalelse. Højesteret begrunder dette med, at skadelidte i en sådan situation må kunne forvente, at parterne på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse kan nå frem til en forligsmæssig løsning uden anlæg af retssag.

Højesteret tillægger det således betydning, at parterne befandt sig på et stadie, hvor forhandlingerne næsten var afsluttet og hvor der kun skulle ske fastsættelse af tabsopgørelsen på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens udtalelse.

Højesteret finder derfor, at sagsøgte stiltiende havde accepteret en afbrydelse af forældelsen ved at anmode om en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen.

Forældelsen var derfor afbrudt rettidigt, efter at parternes forhandlinger måtte betragtes som afsluttet. Højesteret tilsidesætter derfor byretten og landsrettens afgørelse og fastslår, at sagsøgerens krav ikke var forældet.

Horten bemærker

Det vil fortsat afhænge af en konkret vurdering af parternes tilkendegivelser og handlemåde, om der foreligger den fornødne forligsvilje mellem parterne til at forældelsen er foreløbigt afbrudt.

En anmodning til Arbejdsskadestyrelsen vil dog efter Højesterets dom i mange tilfælde være tilstrækkeligt indikation af, at den fornødne forligsvilje hos parterne var til stede.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner

Maria Schmiegelow

Advokat