Der er nu kommet endelig afklaring om lovlighed af begrænsningen i udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse til ældre funktionærer: 

EU-Domstolen har i dom af 26. februar 2015 fastslået, at den dagældende undtagelsesbestemmelse i funktionærloven, hvorefter der ikke skulle udbetales fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer, der ved fratrædelsen har mulighed for at modtage folkepension, ikke var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination. 

Den tidligere undtagelse til fratrædelsesgodtgørelse

I henhold til den tidligere undtagelsesbestemmelse i funktionærlovens § 2a, stk. 2 og 3 mistede en medarbejder retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis medarbejderen oppebar folkepension eller havde ret til alderspension efter en med arbejdsgiveren aftalt pensionsordning, hvis funktionæren var indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år.

Undtagelsesbestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 3 udgik med lovændringen af funktionærlovens § 2, der trådte i kraft den 1. februar 2015. 

Lovændringen fulgte i kølvandet på EU-Domstolens afgørelse i Ole Andersen-sagen fra oktober 2010, hvor EU-Domstolen fastslog, at funktionærlovens § 2a, stk. 3, var for vidtgående set i forhold til det underliggende beskyttelsesdirektiv og i strid med EU-retten. 

Denne afgørelse blev fulgt op af Højesteret, der i dom af 17. januar 2014 fastslog, at en medarbejder, der fortsat ønskede at forfølge en erhvervsmæssig karriere, skulle have godtgørelse efter funktionærlovens § 2a, uanset om medarbejderen havde mulighed for at oppebære alderspension. 

"Ole Andersen-sagen" og Højesterets dom er beskrevet i tidligere nyheder på horten.dk den 29. april 2013 og den 20. januar 2014

Den konkrete sag

En arbejdstager, som var funktionæransat, blev opsagt, da han var 65 år. Arbejdstageren havde derfor mulighed for at få udbetalt folkepension, men han havde ansøgt om at få sin folkepension udbetalt på et senere tidspunkt. 

Uanset at arbejdstageren efter udløbet af opsigelsesperioden tiltrådte en ny stilling, udbetalte arbejdsgiveren med henvisning til den tidligere bestemmelse i funktionærloven ikke fratrædelsesgodtgørelse. Under retssagen gjorde arbejdstageren gældende, at arbejdsgiverens afslag på fratrædelsesgodtgørelse var i strid med EU-rettens forbud mod aldersdiskrimination. Dette spørgsmål forelagde Østre Landsret for EU-Domstolen.

Aldersdiskrimination var begrundet i legitime formål

EU-Domstolen udtaler i dommen, at undtagelsesbestemmelsen i funktionærlovens § 2a, stk. 3, var udtryk for ulige behandling på grund af alder. EU-Domstolen undersøger derefter, om de danske regler var objektivt og rimeligt begrundede i legitime beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske formål samt udgjorde et hensigtsmæssigt og nødvendigt middel til at nå dette formål. 

Domstolen udtaler, at formålet med undtagelsesbestemmelsen var at begrænse muligheden for misbrug. Et misbrug kunne bestå i, at der skete udbetaling af godtgørelse, der var bestemt til at finde ny beskæftigelse, uanset  at funktionæren i virkeligheden ønskede at gå på pension. Dette er efter domstolens opfattelse et legitimt formål, men reglen skulle herudover også være hensigtsmæssig og nødvendig for at opnå det forfulgte mål. Den danske regel var efter EU-Domstolens opfattelse egnet til at nå de beskæftigelsespolitiske formål, der forfølges af EU, og reglen var ikke for vidtgående i forhold til de arbejdstagere, der havde nået den normale pensionsalder.

EU-Domstolen finder derfor, at den tidligere § 2a, stk. 3, ikke var i strid med EU-retten. 

Horten bemærker

Funktionærlovens regler om fratrædelsesgodtgørelse blev som beskrevet ændret pr. 1. februar 2015. EU-Domstolens dom af 26. februar 2015 har som følge heraf begrænset betydning. 

EU-Domstolen foretager imidlertid en grundig vurdering af, hvilke objektive og legitime formål, der kan begrunde en ulige behandling på grund af alder. Dommen kan derfor anvendes til at skabe klarhed over EU-Domstolens krav til nationale bestemmelser, som indebærer forskelsbehandling på grund af alder.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner

Maria Schmiegelow

Advokat