Højesteret har torsdag fastsat et godtgørelsesbeløb til piloter, der ved deres afskedigelse var blevet direkte forskelsbehandlet på grund af alder – denne gang de yngste – til seks måneders løn.

Udvalgt til afskedigelse efter liste

SAS skulle i 2009 afskedige en række piloter på grund af arbejdsmangel. Året før var en række ældre piloter blevet afskediget efter forhandling. En række af disse piloter fik af Højesteret tilkendt 4 måneders løn i godtgørelse ved dom den 1. oktober 2014 (UfR 2015.1). Se tidligere artikel om denne dom her.
I afskedigelsesrunden i 2009 blev der afskediget i henhold til en senioritetsliste. Piloterne var indplaceret på denne liste i første omgang efter rekrutteringsomgang (dvs. ansættelsesår) og dernæst efter piloternes alder, således at de yngste blev afskediget først. 

Forskelsbehandling på grund af alder

Ligebehandlingsnævnet, Københavns Byret og Østre Landsret fandt alle, at der var tale om forskelsbehandling på grund af alder. Byretten fandt, at godtgørelsen skulle fastsættes til 9 måneders løn henset til de særdeles vidtgående økonomiske, familiemæssige og øvrige personlige konsekvenser, som afskedigelserne havde haft for piloterne. Landsretten stadfæstede dette godtgørelsesniveau. 

Højesterets lagde - igen - vægt på overtrædelsens grovhed

Højesteret henviste til egen afgørelse af 1. oktober 2014 og gentog, at der ved fastsættelse af godtgørelsesniveauet skal tages hensyn til overtrædelsens grovhed, baggrunden for overtrædelsen og den krænkelse, der er blevet påført de forurettede. 

… men vigtigst var dog "baggrunden for overtrædelsen"

Derudover udtalte Højesteret, at der "i den forbindelse først og fremmest [skal] tages hensyn til baggrunden for overtrædelsen…"  Herefter fortsatte Højesteret med henvisning til, at afskedigelsen af de 4 piloter var gennemført som følge af arbejdsmangel, var et led i en større nedskæringsrunde og fandt sted efter den mellem SAS og Dansk Pilotforening aftalte senioritetsliste. 

Tidligere har Højesteret fastslået, at man ved udmåling af godtgørelsen efter forskelsbehandlingsloven kunne tage udgangspunkt i den praksis, der havde udviklet sig for fastsættelse af godtgørelsesniveau efter ligebehandlingsloven. Dette fastslog Højesteret i dommen, U.2013.2575.H, der omhandlede godtgørelse for afskedigelse af en advokatsekretær på grund af hendes ADHD.

I oktober-dommen kom Højesteret frem til en godtgørelse svarende til 4 måneders løn, da der var formildende omstændigheder, da SAS (dengang) havde ønsket at tage hensyn til yngre piloter, der havde stiftet familie og derfor var afhængige af deres indtægt på bekostning af de ældre piloter, der måtte antages at være forsørgelsesmæssigt sikret, eftersom de i størstedelen af deres arbejdsliv måtte planlægge deres pension efter en pligtig afgangsalder på 60 år. 

Ved den nye dom fastsatte Højesteret derfor godtgørelsen til 6 måneders løn. 

Horten bemærker

Dommen gentager, at selvom der tages udgangspunkt i den praksis, som er udviklet for udmålingen af godtgørelse efter ligebehandlingsloven, kan man ikke stille direkte lighedstegn mellem godtgørelsesniveauerne for overtrædelse af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven. Udgangspunktet kan fraviges, hvis der er vægtige hensyn, der taler for en højere eller lavere godtgørelse. 

Vi gør opmærksom på, at indholdet ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.