Afstemningsreglerne i anmeldte rekonstruktioner giver ofte anledning til tvister, navnlig når kreditorernes krav er delvist pantsikret.

Skifteretten har en hjemmel i konkursloven til at værdisætte de pantsatte aktiver. Disse regler gælder dog ikke pant i fast ejendom, hvorfor der ofte opstår uenighed om værdien af et pant i en ejendom, når der skal stemmes om rekonstruktionsplanen og det efterfølgende rekonstruktionsforslag.

Den uafhængige tillidsmands vurdering af værdien af pantsatte aktiver, herunder faste ejendomme, får ofte afgørende indflydelse på udfaldet af de anmeldte rekonstruktioner, da de usikrede kreditorer skal tillægges stemmeret, hvis de har udsigt til dividende. Udfaldet af kreditorafstemningerne afgøres af et simpelt flertal blandt de stemmeberettigede og stemmeafgivende kreditorer. Ved uenighed om værdien af en fordring, der er delvist sikret ved pant, træffer skifteretten afgørelse, hvis det har afgørende indflydelse på afstemningens udfald. 

Tillidsmandens ubestridte værdiansættelse af ejendomsvurdering blev ikke tilsidesat

Østre Landsret har den 4. marts 2015 afsagt en kendelse i en sag vedrørende afstemning i en anmeldt rekonstruktion i medfør af konkurslovens regler.

I denne sag havde skifteretten ved mødet vedrørende afstemning om den for skyldneren udarbejdede rekonstruktionsplan skønsmæssigt besluttet at værdiansætte værdien af en fast ejendom til et beløb, der væsentligt fraveg vurderingen foretaget af den uafhængige, regnskabskyndige tillidsmand. Konsekvensen af den af skifteretten fastsatte lavere vurdering af ejendommen var, at skyldnerens simple, usikrede kreditorer ikke kunne forvente dækning og derfor slet ikke havde stemmeret i spørgsmålet om rekonstruktionsplanens vedtagelse.

En kreditor indbragte skifterettens afgørelse for Landsretten, der vurderede, at der var begået en væsentlig sagsbehandlingsfejl og hjemviste sagen til fornyet behandling i skifteretten, fordi der ikke var nogen nærmere begrundelse for skifterettens beslutning om at tilsidesætte tillidsmandens vurdering af ejendommen, som hverken rekonstruktøren eller de tilstedeværende kreditorer havde bestridt.

Skifteretten må som udgangspunkt acceptere tillidsmandens vurdering

Landsrettens afgørelse viser, at der formentlig skal forelægge nye væsentlige faktuelle oplysninger, eller anden saglig grund, for at Skifteretten kan tilsidesætte det af tillidsmanden udøvede skøn ved værdiansættelse af pantsatte aktiver.

kontakt

Nicolai Dyhr

Partner