Højesteret har fastslået, at en lønmodtager har krav på erstatning for den feriegodtgørelse, lønmodtageren ikke optjente i sygeperioden.

En lønmodtager kom til skade i forbindelse med en busulykke og blev opsagt på grund af et langt sygefravær. Ansvarsforsikringsselskabet udbetalte erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, men ville ikke udbetale erstatning for mistet feriegodtgørelse, da lønmodtageren allerede fra sin tidligere arbejdsgiver havde fået løn under ferie og havde modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i de uger, lønmodtageren ville have holdt ferie, hvis hun ikke havde været syg.

Lønmodtageren mente, at hun også havde krav på erstatning for mistet feriegodtgørelse.

Erstatning for ferie uanset ferie med løn eller feriegodtgørelse

Højesteret indledte i sin afgørelse med at henvise til to tidligere sager for Højesteret, hvor det bl.a. blev fastslået, at feriegodtgørelsen er en del af det arbejdsvederlag, som optjenes i et ansættelsesforhold, og at feriegodtgørelsen kan kræves erstattet som tabt arbejdsfortjeneste, uanset at der er tale om en lønandel, der er øremærket til afholdelse af ferie. Derudover blev det fastslået, at en lønmodtager har krav på at få udbetalt feriegodtgørelse, hvis vedkommende har været afskåret fra at holde ferie på grund af sygdom.

Endelig har Højesteret fastslået, at udbetaling af feriegodtgørelse i en situation, hvor lønmodtageren er forhindret i at afholde ferie pga. sygdom, anses som en slags godtgørelse for manglende afholdelse af ferie, uden at dette afskærer medarbejderen fra at modtage erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for samme periode.

Disse domme omhandlede således lønmodtagerens ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i de uger, hvor medarbejderen kunne have afholdt ferie.

I den netop afsagte sag skulle Højesteret tage stilling til, om medarbejderen også har ret til feriegodtgørelse i tilfælde, hvor der udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for de uger, hvor medarbejderen kunne have afholdt ferie med løn, hvis vedkommende ikke havde været sygemeldt.

I den nyligt afsagte dom fandt Højesteret, at den retstilstand, som blev fastslået i 2004 og 2009, gælder, uanset om lønmodtageren har ret til løn under ferie eller ferie med feriegodtgørelse. Det betyder, at medarbejderen også har ret til erstatning for mistet feriegodtgørelse.

Forsikringsselskabet blev derfor pålagt at betale erstatning for feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen og betaling af den 6. ferieuge med 2,5 %. Højesteret bemærkede, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at lønmodtageren havde modtaget feriegodtgørelse fra sin tidligere arbejdsgiver for en periode frem til fratrædelsen.

Feriegodtgørelsen er ikke erstatning for et økonomisk tab - men kompensation for ikke at kunne afvikle ferie

Det er et grundprincip i erstatningsretten, at en skadelidt ikke skal overkompenseres for det, personen har lidt som følge af skaden. Dette var forsikringsselskabets argument for ikke at ville udbetale erstatning for feriegodtgørelse.

Samtidig gælder der inden for ansættelsesretten et princip om, at ferie skal være rekreativt, og det er i praksis slået fast, at man som udgangspunkt ikke kan holde ferie under sygdom, da dette ikke opfylder feriens rekreative formål. Langtidssygemeldte lønmodtagere, der ikke har mulighed for at afholde ferie, har derfor krav på betaling af feriegodtgørelse som en form for kompensation for, at ferien ikke kunne afholdes.

Erstatningen for feriegodtgørelse skal derfor ikke anses som erstatning for et økonomisk tab, men som en kompensation for manglende afholdelse af ferien.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Maria Schmiegelow

Advokat