Højesteret har den 28. oktober afsagt dom i spørgsmålet om, hvorvidt en overtagelse af kantinedrift var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven med den virkning, at opsigelse af en medarbejder var uberettiget.

Krav om godtgørelse for uberettiget opsigelse af kantinemedarbejder

I 2011 blev driften af en virksomheds kantine sendt i udbud, og virksomheden valgte en ny kantineleverandør. Samtidig med den nye leverandørs overtagelse af kantinedriften flyttede virksomheden til nye lokaler på en ny adresse, og dermed også til en ny kantine. Den forhenværende leverandør fortsatte den tidligere kantinedrift i et stærkt begrænset omfang.

Efter den nye leverandørs overtagelse af kantinedriften var der ikke tilstrækkeligt arbejde, og en smørrebrødsjomfru ansat hos den tidligere leverandør blev derfor opsagt.

Medarbejderen lagde sag an mod begge leverandører om krav på godtgørelse for uberettiget opsigelse.

ikke virksomhedsoverdragelse AF kantineNS AKTIVITETER

Højesteret gentog indledningsvist, at det i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesdirektivet er afgørende, om der sker "overførsel af en økonomisk enhed, der "bevarer sin identitet".

I praksis lægges der i den forbindelse bl.a. vægt på:

1) hvilken form for virksomhed, der er tale om
2) hvorvidt der er sket en overførsel af de materielle aktiver som f.eks. bygninger og løsøre
3) hvorvidt den nye indehaver har overtaget størstedelen af arbejdsstyrken
4) om kundekredsen overføres
5) i hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførslen er de samme og
6) hvor længe aktiviteten eventuelt har været indstillet.

Højesteret lagde til grund, at virksomhedens kantine blev flyttet til en ny adresse, hvor der var indrettet et nyt køkken til brug for driften. Den nye leverandør overtog derfor ingen køkkenfaciliteter eller maskiner bortset fra enkelte mindre køkkenmaskiner.

Da den nye leverandør heller ikke overtog medarbejdere, fandt Højesteret (ligesom Sø- og Handelsretten), at der ikke var sket en overførsel af en økonomisk aktivitet med uændret identitet. Da der ikke forelå en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand, blev begge leverandører frifundet.

Horten bemærker

Der er ikke noget overraskende i Højesterets dom. EU-domstolen har i sagen om hospitalskantinen (EF-Domstolens dom af 20. november 2003, sag C-340/01, Carlito Abler) fastslået, at det for storkøkkener og kantinedrift er afgørende at se på, om der overføres fysiske aktiviteter fra en virksomhed til en anden.

Dommen følger således de retningslinjer, som EU-Domstolen har fastlagt i sager om overdragelse af kantinedrift.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Maria Schmiegelow

Advokat