Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for det nye folketingsår. Lovprogrammet indeholder bl.a. genfremsættelse af lovforslaget om ansættelsesklausuler, der vil indebære en række væsentlige ændringer.

Beskæftigelsesministeriets lovprogram

Det nye lovprogram indeholder følgende væsentlige lovforslag på det ansættelsesretlige område:

 • Den tidligere regerings forslag til en ny lov om ansættelsesklausuler bortfaldt i foråret 2015 som følge af folketingsvalget. Den nye regering vil genfremsætte Lovforslaget i oktober 2015, se nedenfor.
 • Forslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet genfremsættes med henblik på indførelse af krav om retlig interesse, således at Ligebehandlingsnævnet kan bruge ressourcerne på de sager, som har størst betydning for ligestillingen. Lovforslaget genfremsættes i oktober 2015.
 • Forslag til ændring af arbejdsmiljøloven bl.a. med henblik på at kunne offentliggøre navne på virksomheder, der groft overtræder arbejdsmiljøreglerne samt at opnå et højere bødeniveau. Lovforslaget fremsættes oktober 2015.
 • Forslag til ændring af deltidsloven for at sikre korrekt implementering af EU's deltidsdirektiv. Lovforslaget fremsættes i december 2015.
 • Forslag om ændring af udstationeringsloven med henblik på at implementere håndhævelsesdirektivet. Forslaget fremsættes i januar 2016.
 • Forslag til ændring af lov om arbejdsskadesikring. Lovforslaget har til formål at udmønte en kommende aftale om en modernisering af arbejdsskadeområdet. Forslaget fremsættes i februar 2016.

Lov om ansættelsesklausuler bliver genfremsat

De vigtigste elementer i lovforslaget er følgende:

 • Loven vil gælde for alle lønmodtagere, og regler om konkurrence- og kundeklausuler begrænses derfor ikke som nu til funktionærer.
 • Loven indebærer en række ændringer af reglerne for indgåelse af konkurrenceklausuler og kundeklausuler og kombinerede ansættelsesklausuler. Disse ændringer vil føre til en ophævelse af funktionærlovens §§ 18 og 18a og aftalelovens § 38.
 • Der kan kun indgås aftale om konkurrenceklausuler med lønmodtagere, der er i en "helt særlig betroet stilling". Ændringen indebærer en skærpelse i forhold til gældende regler, da der i dag alene er krav om, at medarbejderen indtager en "betroet stilling".
 • Lønmodtagere omfattet af en kundeklausul vil i forbindelse med opsigelse eller afskedigelse have krav på at få udleveret en liste over de kunder, som kundeklausulen angår.
 • En lønmodtager kan ikke forpligtes af en konkurrenceklausul eller en kundeklausul i længere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
 • Hvis en lønmodtager er forpligtet af både en konkurrenceklausul og en kundeklausul (en kombineret ansættelsesklausul), kan den gøres gældende i 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
 • Der indføres differentieret kompensation, der afhænger af ansættelsesklausulens varighed og af, om lønmodtageren har fået andet passende arbejde.
 • Lønmodtageren har krav på en mindstekompensation for de første to måneder, og beløbet skal udbetales som et engangsbeløb. I dag gælder mindstekompensationen for de første 3 måneder, men kun for konkurrenceklausuler.Lovforslaget indeholder et forbud mod indgåelse af jobklausuler, dog videreføres de gældende regler for vikarbureauer og virksomhedsoverdragelser – uden kompensation. Når loven om ansættelsesklausuler træder i kraft, vil jobklausulloven derfor bortfalde.

Vi følger naturligvis det lovforberedende arbejde tæt og vil indkalde til morgenmøde, når lovforslaget er vedtaget.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Maria Schmiegelow

Advokat