Ny behandling af underskud og aftalemæssige underdækninger i priseftervisninger.

Energitilsynet har for nylig udsendt en generel orientering om en ændring i tilsynets elektroniske indberetningssystem (ENAO).

Ændringen omhandler behandling af underdækninger i priseftervisninger i ENAO og har relevans for affaldsforbrændingsanlæg underlagt reglerne om prislofter for affaldsvarme, samt varmeforsyningsvirksomheder, der afregner til substitutionsprisen eller til en aftalt pris under den omkostningsbestemte pris.

Ændringen er en konsekvens af Energitilsynets praksis, hvorefter underdækninger, der opstår som følge af, at den omkostningsbestemte pris ved levering af varme overstiger substitutionsprisen eller prisloftet, ikke senere kan indregnes i prisen. Fremover skal virksomheder, der som følge af substitutionsprisprincippet eller prisloftsreguleringen ikke kan få dækning for deres omkostninger, derfor opgøre og angive underdækningen som et underskud under pkt. 16.4 i priseftervisningsskemaet i ENAO. Underskuddet kan ikke indregnes i prisen i det efterfølgende år.

Derudover er der indført mulighed for, at virksomheder, som afregner til en aftalt pris, der ligger under den omkostningsbestemte pris, kan vælge at undlade at fremføre og dermed give afkald på underdækningen, der opstår som følge heraf. Dette kan ske ved at angive et beløb i pkt. 16.5 i priseftervisningsskemaet i ENAO.

De nye ændringer i ENAO indebærer visse retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.
Systemændringerne bygger således på Energitilsynets praksis. Noget af denne praksis, herunder tilsynets afgørelse om, at underdækninger, der opstår som følge af prislofter, ikke efterfølgende kan indregnes i priserne, har ikke været prøvet for Energiklagenævnet. Det kan derfor ikke udelukkes, at klagenævnet måtte underkende dette synspunkt på et tidspunkt. I så fald vil det kunne skabe usikkerhed, hvorledes stillingen er for underdækninger, der inden da er anmeldt som underskud, der ikke kan fremføres.

Det fremgår heller ikke, hvilken hjemmel Energitilsynet måtte have til at lade virksomheder give afkald på en underdækning, som de efter de offentligretlige regler har ret til at fremføre, og om et sådant afkald med sikkerhed er gyldigt.

Der kan derfor være anledning til nøje at overveje, hvorledes disse regler benyttes i praksis.

kontakt

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

René Frisdahl Jensen

Partner