Den 1. marts 2016 blev lovforslag om indførelse af register over reelle ejere vedtaget i Folketinget. Den vedtagne lov ændrer selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love.
Loven er dog ikke trådt i kraft endnu, idet visse IT-mæssige forhold skal på plads først.

Lovændringerne medfører, at selskaber og andre juridiske personer er forpligtede til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.
Der har indtil nu ikke eksisteret regler om registrering eller opbevaring af et selskabs eller en anden juridisk persons reelle ejere. Selskaber har derimod siden den 15. december 2014 skullet registrere sine legale ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Ved en reel ejer forstås (i lovforslagets forstand) en fysisk person, der ultimativt, direkte eller indirekte, ejer eller kontrollerer en væsentlig del af ejerandelene eller stemmerettighederne eller som på anden måde udøver kontrol, bortset fra ejere af selskaber, hvis ejerandele handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.

Det vedtagne lovforslag medfører, at selskaber (eller andre omfattede juridiske personer) skal indhente oplysninger om deres reelle ejere, herunder oplysninger om de reelle ejeres rettigheder. Er der ingen reelle ejere, eller kan der ikke identificeres nogen reelle ejere, skal de registrerede medlemmer af selskabets direktion (eller virksomhedens/fondens daglige ledelse) optages som reelle ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Endvidere fremgår, at oplysninger skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system, hurtigst muligt efter at selskabet (eller virksomheden/fonden) er blevet bekendt med, at en person er blevet eller ikke længere er reel ejer.

Selskabet (eller anden omfattet virksomhed) skal efter anmodning udlevere dokumentation om de reelle ejere, herunder om selskabets forsøg på at identificere dets reelle ejere, til offentlige myndigheder.

Lovændringen skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser (4. hvidvaskdirektiv), og skabe øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur. Den skal desuden bidrage til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og dæmme op for misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og for skatteunddragelse.

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Forventningen er, at der vil blive givet en 6 måneders registreringsperiode som ved Det Offentlige Ejerregisters oprettelse.

Det vedtagne lovforslag kan findes på Retsinformation.dk:
Lov nr. 262 af 16.03.2016 (Indførelse af register over reelle ejere)

Læs også:
Nyt lovforslag om registrering af reelle ejere i høring
Ejerregistret klar til selskabers registreringer fra 15. december

kontakt

Lise Lotte Hjerrild

Partner