Elforsyningslovens § 37 a, stk.4 kræver en selskabsmæssigt adskillelse mellem drikkevands- og spildevandsaktiviteter og aktiviteter forbundet med anlæg til produktion af el og varme. Med udgangspunkt i denne bestemmelse kan et vandselskab ikke anvende sine egne energiressourcer fra hovedvirksomheden til at producere el og varme, hvis ikke den sidstnævnte aktivitet udskilles i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar.

Som følge af den netop vedtagne bekendtgørelse undtages vandselskaber fra kravet om selskabsmæssig udskillelse af deres energiproduktionsaktiviteter, såfremt aktiviteterne alene vedrører vandselskabets udnyttelse af egne energiressourcer. De nævnte elproduktionsaktiviteter er desuden undtaget fra forbuddet i elforsyningslovens § 37, stk. 3, mod at anvende indtægter fra elproduktionsaktiviteterne til vand- og spildevandsformål samt kravet om regnskabsmæssig adskillelse mv. i elforsyningslovens § 85, stk. 2.

Endelig indtager bekendtgørelsen følgende aktiviteter fra kravet om regnskabsmæssig adskillelse i vandsektorlovens § 19, stk.1.

  • vandselskabers elproduktion på anlæg, som er undtaget fra selskabskravet, jf. ovenfor,
  • vandselskabers varmeproduktion, som ikke sker på et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og
  • vandselskabers produktion af biogas, der anvendes til vandselskabets produktion af el eller varme.

kontakt

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner