Ny afgørelse fra Energitilsynet fastslår, at substitutionsprisprincippet også gælder mellem et interessentskab og dets interessenter. Underdækning som følge heraf kan ikke videreføres til andre varmeaftagere.

I en ny afgørelse fra Energitilsynet, har tilsynet taget stilling til, om substitutionsprisprincippet gælder i et leveringsforhold mellem Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) og Ishøj Varmeværk (IVV). IVV er ejet af Ishøj Kommune, som samtidig er interessent i VEKS. Tilsynet fastslog i afgørelsen, at substitutionsprisprincippet også gælder mellem et interessentskab som VEKS og dettes interessenter, som aftager varme.

Derudover tog Energitilsynet stilling til, hvilke konsekvenser dette juridisk set har for interessentskabets øvrige varmeaftagere.

Sagens baggrund

Sagen vedrører spørgsmålet, om substitutionsprisprincippet gælder mellem VEKS og IVV. IVV har gjort substitutionsprisprincippet gældende over for VEKS, da IVV vurderede, at IVV kunne levere varme billigere fra IVV's egne kedler, som efter etableringen af VEKS af Energistyrelsen anses varmeplanmæssigt at være overgået til at være spids- og reservelastanlæg.

Energitilsynet har tidligere behandlet sagen om forholdet mellem VEKS og IVV. Energiklagenævnet fandt imidlertid, at Energitilsynet skulle tage sagen op til fornyet behandling, særligt med henblik på en undersøgelse af om substitutionsprisprincippet fandt anvendelse på interessentskaber, herunder betydningen for VEKS' interessenter og øvrige varmeaftagere. Da Energitilsynet ikke tidligere har taget stilling til spørgsmålet om anvendelsen af substitutionsprisprincippet over for interessentskaber, blev sagen forelagt for Energitilsynet.

Anvendelsen af substitutionsprisprincippet mellem et interessentskab og en af dets deltagere

Energitilsynet har nu efter fornyet overvejelse truffet afgørelse om, at substitutionsprisprincippet finder anvendelse også i forholdet mellem et interessentskab og dettes deltagere.

Energitilsynet bekræftede således sekretariatets vurdering af, at det samme bør gælde, når en varmeforsyningsvirksomhed som VEKS har flere varmeaftagere, hvor én (eller flere) har mulighed for at påberåbe sig en lavere substitutionspris end den omkostningsbestemte pris. Ishøj Varmeværks eget produktionsanlæg kan derfor danne grundlag for beregning af substitutionsprisen i henhold til VEKS' leverancer til Ishøj Varmeværk, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2.

Konsekvenserne af substitutionsprisprincippet - De de udækkede omkostninger

Det anses for fast administrativ praksis, at de omkostninger, der overstiger substitutionsprisen, ikke betragtes som nødvendige omkostninger. Disse omkostninger er derfor ikke indregningsberettigede i selve prisen.

En varmeleverandør (og dennes ejer) er ansvarlig for løsningen af eventuelle økonomiske problemer i forbindelse med et underskud som følge af prisreguleringen. Det kan f.eks. være nødvendigt at effektivisere, genforhandle aftaler om køb af varme eller foretage yderligere indskud fra ejernes side.

De udækkede omkostninger, som varmeleverandører står tilbage med, udgør efter afgørelsen fra Energitilsynet heller ikke nødvendige omkostninger for de øvrige varmeaftagere. Varmeleverandøren kan derfor heller ikke få dækket underskuddet ved at pålægge de øvrige varmeaftagere en højere varmepris. En sådan prisdifferentiering skal være omkostningsmæssigt begrundet. VEKS er derfor nødt til at finde andre løsningsmuligheder.

Konsekvenserne af substitutionsprisprincippets anvendelse vil således være de samme for alle virksomheder, der er underlagt princippet om nødvendige omkostninger; uanset organisationens form eller ejerskab.

kontakt

Line Markert

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat

René Frisdahl Jensen

Specialistadvokat