Hvis man spørger branchen og tidligere transport- og bygningsminister, Hans Christian Schmidt, er svaret et rungende ja. Havneloven blev senest revideret i 2012, men i branchen er der bred enighed om, at den nugældende havnelov er forældet, og at en revision er nødvendig for at gøre loven mere tidssvarende.

Den daværende minister nedsatte i november 2016 et nyt udvalg med repræsentanter fra branchen, som skal se havneloven efter i sømmene. Se udvalgets sammensætning her.

Ministeren understregede i den forbindelse, at hvis havneloven skal revideres, så skal der være enighed bordet rundt – det gælder også brancherepræsentanterne. "De, der skal leve med lovgivningen, skal kunne stå inde for de ændringer, vi gennemfører. Ellers fungerer reglerne ikke, og så får vi ikke indfriet det vækstpotentiale, der ligger i havnene", udtalte Hans Christian Schmidt. Formålet med en revision af havneloven er således at skabe de bedst mulige forhold for de danske havne og deres kunder.

Regeringen ønsker, at de danske havne skal være omdrejningspunkt for vækst og beskæftigelse, hvilket havneloven tidligere er blevet kritiseret for at modvirke. Med en global nedtur i den europæiske shipping står de danske havne samtidig over for en massiv udfordring de kommende år. Spørgsmålet er derfor, om en revision af havneloven både vil kunne bidrage til at indfri regeringens ønske om vækst og samtidig fungere som et værktøj, der sikrer, at de danske havne på bedst mulig vis overkommer fremtidens globale udfordringer.   

Det nye havneudvalg har fået til opgave at komme med konkrete forslag til ændringer af loven, som der er bred enighed om i branchen. Efter den foreløbige plan skal udvalget afrapportere deres konklusioner til ministeren i 2. kvartal 2017. Ministeren vil efterfølgende tage stilling til ændringen af havneloven.

Horten følger løbende med i udvalgets arbejde og ser med interesse frem til de forslag, som udvalgets arbejde leder frem til.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Klavs Gravesen

Partner