Den nye vandsektorlov træder i kraft den 1. marts 2016. Men hvad indebærer den nye lov? Der er mange både større og mindre ændringer, og vi giver dig her en introduktion til 10 af dem.

10 TING, DU BØR VIDE…

1. Der er ikke tale om en ny vandsektorlov, men om en ændring af vandsektorloven – og en række andre love.

2. Formålsbestemmelsen i vandsektorlovens § 1 ændres, så formålet nu også omfatter effektivitet, lave stabile priser og innovation.

3. Fremover får vandselskaberne ikke fastsat årlige prislofter, men derimod indtægtsrammer. Selskaber med under 800.000 m3 debiteret vandmængde får fastsat en regnskabsmæssig kontrolramme efter lempeligere regler. Se §§ 6 og 6 a. Den nye bekendtgørelse forventes at blive udstedt omkring 1. marts – vi følger op.

4. Det bliver muligt at nedsætte et privat tvistløsningsnævn, hvor både forbrugere og erhvervsdrivende kan klage over vandselskabernes leveringsvilkår.

5. Der kommer i § 16, stk. 3, en udtrykkelig bestemmelse om opkrævning af garantiprovision på markedsvilkår.

6. I § 19 samles og justeres stk. 1 og 2 – dette er relevant, når der henvises til de øvrige stykker, der således skifter nr. I samme bestemmelse ophæves reglerne om intern overvågning.

7. I vandforsyningslovens § 14 b og miljøbeskyttelseslovens § 32 c indsættes en pligt til årlige dialogmøder mellem kommune og forsyning.

8. I vandforsyningslovens § 44, stk. 5, og miljøbeskyttelseslovens § 32 a indsættes hhv. en påbudshjemmel og en udtrykkelig bestemmelse, der sikrer forsyningspligt.

9. Stoploven skifter navn til "lov om kommuners afståelse af vandselskaber".

10. Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2016 – dog træder reglerne om bl.a. den performanceorienterede benchmarking og om oprettelse af det private tvistløsningsnævn først i kraft ved bekendtgørelse herom.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner