Vejbidrag efter Højesterets dom – hvad skal kommunerne og forsyningerne være opmærksomme på?

Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets dom i den såkaldte vejbidragssag.  Slagelse Kommune fik medhold i, at Forsyningssekretariatet ikke havde hjemmel i stoploven til at træffe afgørelse om kommunernes fastsættelse af vejbidrag. Læs her, hvad kommunerne og forsyningerne nu skal være opmærksomme på efter dommen.

Hvad skal kommunerne være opmærksomme på?

Den enkelte kommune har som følge af de nu ugyldige afgørelser fra Forsyningssekretariatet enten tilbagebetalt vejbidragsbeløb til sit spildevandsselskab, eller også er kommunen blevet modregnet i sit bloktilskud efter de såkaldte 40/60-regler.

De kommuner, der er blevet modregnet i bloktilskuddet (og som har indgået en suspensionsaftale med Forsyningssekretariatet), har allerede efter Østre Landsrets dom i sagen fået pengene tilbagebetalt fra Social- og Indenrigsministeriet.

De kommuner, der på baggrund af Forsyningssekretariatets afgørelser har efterbetalt vejbidrag til spildevandsselskaberne, kan under visse betingelser kræve beløbet tilbagebetalt fra selskaberne. I hvilket omfang dette er muligt, beror på en konkret vurdering af de nærmere forhold omkring tilbagebetalingen, herunder af om kommunen har forbeholdt sig ret til tilbagebetaling, og om der er indgået en aftale om suspension ift. forældelsesreglerne.

Hvad skal spildevandsselskaberne være opmærksomme på?

Spildevandsselskaberne kan som nævnt efter omstændighederne være forpligtet til at tilbagebetale efterbetalte vejbidrag til kommunerne. I givet fald skal det overvejes, hvordan denne udgift skal håndteres i forhold til prisloftet, herunder om det beløb, der skal betales til kommunen, evt. kan indregnes i prisloftet som en 1:1 omkostning.

Fastsættelse af vejbidraget fremadrettet

Højesterets afgørelse i Slagelse-sagen kan desuden give anledning til, at kommunerne og spildevandsselskaberne i fælleskab drøfter, hvilken model vejbidraget fremover skal fastsættes efter. Højesterets dom vedrørte vejbidrag for en periode, der lå før at spildevandsforsyningerne blev udskilt fra kommunerne, og hvor det således var kommunerne selv der fastsatte vejbidraget.

Efter vandsektorlovens ikrafttræden og konksekvensændringerne i betalingsloven er det det enkelte spildevandsselskab, som skal fastsætte principperne for beregning af vejbidraget i selskabets betalingsvedtægt. Kommunen skal herefter foretage en legalitetsgodkendelse af betalingsvedtægten inklusive principperne for beregning af vejbidraget.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat