Højesteret har givet Slagelse Kommune medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag var ugyldige.

Højesteret har den 5. februar 2016 stadfæstet Østre Landsrets dom i den såkaldte vejbidragssag. Sagen drejer sig om, hvorvidt Forsyningssekretariatet kunne fastslå, at et kommunalt vejbidrag til en spildevandsforsyning var fastsat for lavt og dermed udgjorde en uddeling i medfør af stoploven. Uddelinger medfører modregning i bloktilskuddet efter 40/60-reglerne. Sagen var prøvesag for en lang række tilsvarende sager, og dommen har derfor stor betydning for landets kommuner og spildevandsselskaber.

Højesteret gav Slagelse Kommune medhold i, at Forsyningssekretariatets afgørelser om vejbidrag ikke havde hjemmel. Eftersom Forsyningssekretariatet således ikke havde hjemmel til at træffe afgørelse, var der ikke grundlag for at modregne kommunerne i deres bloktilskud under henvisning til, hvordan vejbidraget er fastsat. Et flertal på syv dommere udtaler i dommens præmisser, at der, blandt andet på baggrund af de vide skønsbeføjelser, som kommunerne efter betalingsloven har ved fastsættelsen af vejbidraget,

"ikke er tilstrækkelige holdepunkter for at antage, at det har været tilsigtet med den senere generelle stoplov (om at modvirke uddelinger fra spildevandsforsyningsvirksomheder) at fravige de forud for stoploven fastsatte særlige lovregler om kommunale vejbidrag til spildevandsforsyningen, som fremgår af betalingsloven, og som fortsat gælder."

Dommen slår således fast, at stoploven ikke gælder for kommunernes fastsættelse af vejbidrag efter betalingsloven, og at tilsynet med kommunerne på dette område udøves af det almindelige kommunale tilsyn, dvs. Statsforvaltningen.

Et mindretal på to dommere var – med en anden begrundelse – enige i dommens resultat.

Ganske mange kommuner har efterbetalt "for lidt betalt" vejbidrag til deres spildevandsselskab i stedet for at blive modregnet i bloktilskuddet. Disse kommuner vil nu kunne kræve pengene tilbage fra spildevandsselskabet.

I lyset af dommen anbefaler vi, at kommuner og spildevandsselskaber vurderer grundlaget for kommunens betaling af vejbidrag.

Horten har repræsenteret en lang række kommuner, der har modtaget afgørelser fra Forsyningssekretariatet om fastsættelsen af vejbidrag. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om konsekvenserne af Højesterets dom.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat

René Frisdahl Jensen

Partner