Statsforvaltningen fastslår i en ny tilsynsudtalelse, at videreoverdragelse af kommunale værdier i form af aktier fra en amatørsportsklub til en elitesportsklub, der drives på kommercielle vilkår, er ulovlig kommunal støtte.

I 2006 og 2010 overdrog Kolding Kommune aktieposter i Kolding-Hallen A/S til Kolding Idræts Forening Håndboldafdelingen – en amatørklub, der er nærmere kendt som KIF Håndbold. Statsforvaltningen afgav i 2012 en udtalelse, der fastslog, at denne overdragelse af aktieposter ikke var i strid med lovgivningen.

KIF Håndbold foretog imidlertid herefter en vederlagsfri videreoverdragelse af de aktier, som Kolding Kommune havde tilført klubben, til eliteidrætsklubben KIF Håndbold Elite A/S. Det fremgår af vedtægterne for KIF Håndbold Elite A/S, at selskabets formål er at drive professionel håndbold, herunder at drive handel og foretage investeringer. Der er med andre ord tale om en elitesportsklub, der har til formål at opnå fortjeneste.

Statsforvaltningen har efter en genoptagelse af sagen nu taget stilling til, om denne efterfølgende vederlagsfrie videreoverdragelse af aktierne fra KIF Håndbold til KIF Håndbold Elite A/S er lovlig.

Lovlig kommunal støtte?

Den vederlagsfrie videreoverdragelse af de aktier, som kommunen har tilført KIF Håndbold, er udtryk for en videreoverdragelse af kommunale værdier. Der er derfor i realiteten tale om kommunal støtte. Spørgsmålet er herefter, om en sådan kommunal støtte kan anses for lovlig.

Statsforvaltningen udtaler, at kommunal støtte ikke lovligt kan ydes til en sportsklub, som har til formål at opnå fortjeneste. Da KIF Håndbold Elite A/S drives på kommercielle vilkår, er der derfor tale om indirekte ulovlig kommunal støtte.

Statsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at en kommune ikke kan undgå de regler, der gælder om lovlig kommunal støtte ved at indskyde et ekstra led mellem kommunen og aktiviteten, jf. mellemledsteorien.

Sagen gav Statsforvaltningen anledning til at kontakte Statsstøttesekretariatet med henblik på at opnå en vurdering af om det forhold, at tilstedeværelsen af kommunale midler har været nødvendig for, at en privat erhvervsvirksomhed har kunnet opkøbe skyboxes, vil kunne anses som statsstøtte. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtalte i forbindelse med sagen, at forholdene, som er beskrevet i sagen, vil kunne anses som statsstøtte. Da kommunen imidlertid var blevet frigjort fra sin garantiforpligtelse overfor KIF Håndbold Elite A/S, inden styrelsen udtalte sig i sagen, ville styrelsen ikke foretage sig yderligere.

Tilsyn og sikring af kommunale værdier

Ifølge Statsforvaltningen skulle kommunen have sikret sig, at de kommunale værdier stadig befandt sig i KIF Håndbold eller var overgået til opgaver, som kommunen lovligt vil kunne varetage.

Der er i udtalelsen en anerkendelse af, at kommunens konkrete tilsynsforanstaltninger gav kommunen mulighed for at føre et overordnet tilsyn med aktiviteterne på bestyrelsesmøderne. Dog er det Statsforvaltningens opfattelse, at kommunen ikke havde ført tilstrækkeligt tilsyn med de kommunale midler. Kommunens foranstaltninger var således ikke tilstrækkelige.

Opfordring til lovliggørelse

Statsforvaltningen konkluderer på den baggrund, at kommunalbestyrelsen må søge forholdet lovliggjort. Det kan f.eks. opnås ved at påbegynde forhandlinger om at søge aktieporteføljen tilbageført.

Hvad skal kommunerne være opmærksomme på?

Udtalelsen illustrerer de udfordringer, som en kommune kan støde på, når kommunen støtter kommunale sportsaktiviteter eller andre aktiviteter, som har snitflader til virksomhed, som kommunen ikke lovligt kan støtte. Statsforvaltningen understreger i udtalelsen, at kommunerne har pligt til at føre et effektivt tilsyn med de midler, kommunen giver til f.eks. lokale sportsklubber. Hvis sportsklubber eller andre aktiviteter drives på kommercielle vilkår, skal der være lovhjemmel til, at kommunen kan yde støtte.

Er der tale om drifttilskud, bør kommunens støtte øremærkes. Er der tale om tilskud til anlægsaktiviteter eller mere varige initiativer, f.eks. aktieerhvervelse, er kommunen nødt til i vedtægter eller ved aftaler at sikre sig effektiv kontrol med, hvorledes midlerne anvendes/forvaltes.

Ud over begrænsningerne i kommunens mulighed for lovligt at bruge kommunens midler til at støtte erhvervsaktiviteter, bekræfter udtalelsen, at ulovlig kommunal støtte også vil være statsstøtte i strid med konkurrencereglerne. Konsekvenserne af at overtræde statsstøttereglerne kan være, at støtten skal betales til staten. Det sker således ikke til den kommune, som har ydet støtten.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udtalelse, som er gengivet i sagen, bekræfter vores oplevelse af, at styrelsen er tilbøjelig til ikke at bruge ressourcer på sager, hvor en kommune, som har ydet ulovlig støtte, selv tager initiativ til at sikre, at statsstøttereglerne overholdes fremadrettet.

Kommunernes ydelse af garantier uden at opkræve garantiprovision er et andet område, der er kommet bevågenhed på. Også her har kommunerne mulighed for fremadrettet at rette op på eventuelle ulovlige forhold. Udtalelsen bekræfter dermed også, at kommunen af egen drift bør gennemgå sine garantier og sikre, at de er stillet i overensstemmelse med reglerne.

Læs Statsforvaltningens udtalelse her.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Andreas Christensen

Partner

Line Markert

Partner